Roller och ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att medarbetaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos sin arbetsgivare. Exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan vara  anpassning eller arbetsträning. Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till faktorer som arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och medarbetarens egen medverkan.

 

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren ansvarar för att sjukanmäla sig från dag 1.

Medarbetaren ansvarar för att från dag 8 skicka läkarintyg till närmaste chef under sjukskrivningsperioden. Den sjukskrivne medarbetaren har ett eget ansvar att vara aktiv i sin rehabilitering. Det innebär bland annat att ha en dialog med närmaste chef och att ge de upplysningar som krävs samt att delta i de aktiviteter som överenskommits.

Medarbetaren kan själv begära ett rehabiliteringsmöte tillsammans med sin chef, med mål att förebygga eventuell sjukskrivning. Målet med rehabilitering är att du som medarbetare ska kunna fortsätta i eller återgå till arbetet.

Kom ihåg att ta del av information från chef och Försäkringskassan.

 

Chefens ansvar

Chefen har det övergripande ansvaret för rehabiliteringsarbetet. Närmste chef ansvarar för att utreda, dokumentera och följa upp den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för sina medarbetare. Chefen ska pröva de möjligheter som finns att anpassa arbetsuppgifter. Detta ska ske under begränsad period eftersom målet är att medarbetaren ska kunna återgå till ordinarie arbetsuppgifter. Under en viss period kan även andra arbetsuppgifter än det ordinarie förekomma.

 

Sjukskrivande läkare

Sjukskrivande läkare kan finnas både inom öppenvård och hos företagshälsovård. Det är läkaren som är medicinskt ansvarig och bedömer medarbetarens hälsotillstånd och arbetsförmåga. Läkarintyget behövs för att styrka din frånvaro och är ett underlag med information som behövs i rehabiliteringsprocessen. Läkarintyget ligger till grund för rehabiliteringsplanering samt möjligheterna för medarbetaren att få sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en viktig aktör i rehabiliteringsprocessen och ska så tidigt som möjligt involveras i delar där de kan bidra med kunskap, kontakter, finansiering m.m.

Försäkringskassan ska vid behov samordna insatser och samverka med övriga aktörer för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig rehabiliteringsprocess.  Försäkringskassan bedömer personens arbetsförmåga och rätten till ersättning. Vidare ska Försäkringskassan:

  • Utreda om medarbetaren skulle klara ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden trots sin sjukdom.
  • Vid behov kalla till ett avstämningsmöte.
  • Vid behov göra en försäkringsmedicinsk utredning.

Bedömningsgrunderna för sjukpenning ser olika ut beroende var i rehabiliteringskedjan medarbetaren befinner sig.

Försäkringskassan - arbetslivsinriktad rehabilitering

 

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en extern samarbetspartner i arbetsinriktad rehabilitering och kontaktas vid behov i samråd med chef och HR-specialist.

Om ett besök ska bokas in på företagshälsovården ska en rekvisition fyllas i av närmaste chef. Företagshälsovården gör en bedömning om kontakten ska upptas av företagshälsovården eller öppenvård.

Mittuniversitetet har Previa som samarbetspartner i Östersund och Feelgood i Sundsvall.

Läs mer om Företagshälsovård

Rekvisition Företagshälsovård