Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som ska leda till att du som medarbetare kan komma tillbaka till ordinarie arbete.

Det kan vara åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska kunna återfå sin arbetsförmåga.

 

Mittuniversitetets arbete med rehabilitering

Medarbetaren är universitets viktigaste resurs för att kunna utföra vårt uppdrag och nå våra mål. Arbetsmiljöarbetet inom Mittuniversitet ska inriktas mot att främja hälsa och förebygga ohälsa.

God hälsa och ett gott arbetsklimat främjar en effektiv verksamhet. När sjukdom och ohälsa ändå drabbar någon ska Mittuniversitet som arbetsgivare effektivt och strukturerat arbeta med rehabilitering.

Skillnaden mellan arbetsmiljöarbete och rehabilitering är att arbetsmiljöarbete normalt är förebyggande medan rehabilitering genomförs efter det att sjukdom eller skada inträffat. Det är viktigt att erfarenheterna från rehabiliteringsarbetet används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att utreda och följa upp den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för sina medarbetare. En tidig kontakt och löpande dialog mellan chef och medarbetare är viktig för en framgångsrik rehabiliteringsprocess. Vid behov kan samarbete ske med externa parter.

 

Medarbetaren i centrum

Rehabiliteringens syfte är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna återgå i sitt ordinarie arbete. Det är därför av största vikt att medarbetarens individuella förutsättningar och behov beaktas i rehabiliteringsprocessen. Medarbetaren ska ges möjlighet, men har också skyldighet, att vara aktiv i sin rehabilitering och de åtgärder som planeras.

 

Dokumentation

Det är mycket viktigt att hela rehabiliteringsprocessen dokumenteras. Rehabiliteringsmöten ska dokumenteras med minnesanteckningar. Övriga kontakter som tagits via exempelvis telefonsamtal med medarbetaren, läkare och Försäkringskassan ska dokumenteras.

 

Sekretess och tystnadsplikt

All information rörande sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden omfattas av tystnadsplikt. Sekretessbelagda handlingar ska förvaras på ett betryggande sätt.