Kränkande särbehandling ingår i arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi som arbetsgivare är skyldiga att ha en rutin för hur vi hanterar kränkande särbehandling om en situation skulle uppstå.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling ingår i AFS 2015:4, och benämns som ”Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.” Exempel på vad en kränkande särbehandling kan vara;

 • Medvetet förolämpa eller frysa ut en kollega
 • Exkludera eller försvåra för en medarbetare/kollega genom att undanhålla viktig information eller inte bjuda in till möten där denne borde ha medverkat.
 • Kritiserande och förlöjligande av medarbetare/kollega
 • Sexuella trakasserier

Om ärendet har sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna, kan det även vara fråga om en diskriminering.

Det anses inte vara kränkande särbehandling om det uppstår tillfälliga meningsskiljaktigheter, konflikter eller samarbetsproblem.

En arbetsplats där det förekommer kränkande särbehandling kan ibland kännetecknas av dålig arbetsmiljö genom t ex konkurrens mellan medarbetare, hög arbetsbelastning, bristande ledarskap, otydlighet i mål och roller.

MIUNS ställningstagande

Mittuniversitetet ska vara ett lärosäte och en arbetsplats fri från kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet.  

Om en medarbetare eller student utsätts för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet eller studierna är Mittuniversitetet skyldig att utreda vad som har hänt och genomföra åtgärder för att förhindra att det sker i framtiden. 

Riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Vart vänder man sig?

Om du är drabbad av, alternativt har uppmärksammat, kränkande särbehandling, vänder du dig till din närmaste prefekt/chef för berörd institution/avdelning. Om inte det är möjligt går det att vända sig till närmast överordnad chef, facklig representant eller det skyddsombud du finner lämpligt. Försök att inte vänta för länge eftersom det blir svårare att åtgärda en situation ju längre tid som går. Det finns även andra funktioner som kan ge råd, stöd och information;

 • HR-specialist
 • Företagshälsovården
 • Diskrimineringsombudsmannen

Rutin vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Anmälan och diarieföring

Anmälningar eller kännedom om kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier ska dokumenteras och diarieföras.

Anmälan som diarieförs ska innehålla följande:

 • En redogörelse över vad som har inträffat
 • När det ägt rum
 • Namn på den som utsatts och hens arbets- eller studieplats
 • Namn på den som påstås har utsatt och hens arbets- eller studieplats
 • Eventuella vittnen

Hur ska ärendet hanteras?

Den som får vetskap om att det eventuellt förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen ska agera skyndsamt.  HR-specialist och chefsjurist ger stöd i bedömningen av hur ärendet ska utredas. 

Varje utredning ska genomföras med respekt för alla inblandade och med iakttagande av opartiskhet, saklighet och objektivitet vilket innebär att en oberoende part, till exempel företagshälsovården, bör genomföra utredningen.Om kränkande särbehandling förekommer behöver åtgärder vidtas omgående för att stoppa och förhindra upprepning.

En utredning bygger på aktiv medverkan från de inblandade och kan därför inte genomföras om involverade parter vill vara anonyma. Om någon ändå vill påtala kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier utan att själv medverka får frågan hanteras på en övergripande nivå inom den arbetsgrupp eller studentgrupp där problemet finns.

Som chef på MIUN har vi ansvar för att;

 • Förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling på din avdelning.
 • Agera skyndsamt när du får vetskap om att det eventuellt förekommer.
 • Vara objektiv och opartisk i ärendet.
 • Erbjuda stöd, utifrån behov, till den eller de som behöver.
 • Utredning genomförs.

Alla medarbetare på MIUN har ett ansvar för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling.

Som medarbetare ansvarar vi för att;

 • Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.
 • Uppmärksamma och säga ifrån om vi ser beteenden som kan uppfattas som kränkande.
 • Bjuda in och agera välkomnande.
 • Ge stöd till den som är utsatt för kränkning.