Se och lär dig mer i de olika digitala utbildningar som finns inom lika villkor.

Från härskarteknik till bekräftelseteknik

Chalmers har tagit fram ett studiematerial som handlar om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. Det innefattar bland annat ett antal korta filmer, som gestaltar de olika härskartekniker samt ett fråge- och diskussionsmaterial för uppföljning. Lika villkorsombuden finns som stöd kring hur ni kan använda materialet.

Länk till Chalmers studiematerial 

Användar-ID: MIUN
Lösen: beritas

 

Introduktion för chefer i Lika villkor

Som chef är det viktigt att du har kunskap om innebörden av diskrimineringslagen. Det gäller till exempel vilka skyldigheter vi som arbetsgivare har när det gäller att agera mot, och även förebygga, diskriminering, trakasserier eller andra former av kränkningar samt att främja lika möjligheter. 

Diskrimineringsombudsmannens (DO) ”E-utbildning för högskolan”

Den digitala utbildningen syftar till att ge kunskaper om vad som gäller avseende lärosätenas arbete för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. DO har arbetat fram denna e-utbildning, som är tänkt att fungera som ett stöd i universitets och högskolors utveckling av arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Den kan också ge dig bra grund i innebörden av diskrimineringslagen.

Länk till utbildningen