En datahanteringsplan är ett formellt dokument som beskriver hur datamaterial ska hanteras under ett forskningsprojekt och vad som ska ske med denna data efteråt. Datahanteringsplaner ska bevaras och diarieföras i samma ärende som övriga administrativa handlingar i ett forskningsprojekt.

Olika forskningsfinansiärer har olika krav på hur specificerad en datahanteringsplan ska vara, vanliga delar som brukar ingå är:

  • Hur du kommer att skydda forskningsdata under projektet
  • Hur data samlas in/produceras
  • Hur du kommer att dokumentera forskningsdata
  • Hur du kommer att organisera forskningsdata
  • Vilka kostnader du beräknar för hantering av forskningsdata
  • Hur du kommer att bevara och tillgängliggöra data

 

DMPonline

Skriv en datahanteringsplan med verktyget DMPonline. I DMPonline finns mallar från en del forskningsfinasiärer ex VR, men det går även bra att skriva en datahanteringsplan utan någon specifik mall.

Skapa konto i DMPonline

DMP (Data Management Plan) online

 

Varför är det viktigt att upprätta en datahanteringsplan?

En väl genomarbetad datahanteringsplan underlättar arbetet för forskaren genom hela projektet.

Krav från finansiärer

På EU och nationell nivå finns krav att offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig. Det innefattar både vetenskapliga publikationer och tillhörande forskningsdata.

FAIR data

FAIR innebär att forskningsdata ska vara Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (kompatibla) och Reusable (återanvändbara). Att upprätta en datahanteringsplan är det första steget i processen att hantera forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna.

Mer information om detta finns här.

 

Checklistor för att skapa en datahanteringsplan

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) rekommendation datahanteringsplan

Svensk nationell datatjänst (SND) checklista datahanteringsplan

Vetenskapsrådet om att ta fram en datahanteringsplan

Formas om öppen tillgång

Science Europe - Practical guide to the International Alignment of Research Data Management

 

Forskningsetik

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.