Bilden av Mittuniversitetet – vårt varumärke

Spara favorit 12 sep september 2019
Campus Sundsvall

Presentation om vårt varumärke

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Den fastställda visionen är hela verksamhetens riktmärke:
Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.

Vår samlade kommunikation ska bidra till bilden av vilka vi är och vill vara. Detta beskrivs i universitetets viktigaste styrdokument: Mittuniversitetets strategi 2019–2023Lyssna.

Strategin lyfter bland annat fram att Mittuniversitetets viktigaste uppgift är att utveckla och sprida ny kunskap som kan gagna mänskligheten. Den strategiska inriktningen är att bidra till ambitionen att minska klyftor och polariseringar, där vårt engagemang för jämställdhet och lika villkor är särskilt framträdande. Behovet av närhet, tillgänglighet och delaktighet är inte bara högtidliga ord utan verklighet i de miljöer där vi verkar. Genom att vara en aktör på den globala arenan bygger vi broar och öppnar portar samt bidrar till utvecklingen av ett hållbart och delaktigt kunskapssamhälle.

Vår kommunikation ska återspegla detta. Vi kallar denna varumärkesposition ”friendly” internt på kommunikationsavdelningen och mot våra leverantörer. 

Vårt varumärke finns även sammanfattat i den grafiska proflenLyssna när det gäller den visuella identiteten och i Kommunikation – vägledning för prefekter/chefer och medarbetare Lyssnasom riktar sig till alla anställda, med fokus på nyanställda. Texten nedan är hämtad från denna vägledning:

Vi tillhör en ny generation av universitet, där regionala intressen och globala strävanden naturligt går in i varandra. Denna roll ska vi vårda, värna och utveckla. Vi ska bli ännu bättre på att berätta vår historia och ge våra specifika bidrag, i en tid när statens styrning av universiteten blir allt mindre detaljerad och allt mer grundad i hur väl vi som universitet förmår beskriva just vår särart, våra speciella arbetsformer och ideal.

Vi är Mittuniversitetet

Bilden av Mittuniversitetet är inte konstant – den skapas hela tiden av oss som jobbar här och av omvärldens förväntningar. Mittuniversitetet består av människor som, utifrån olika erfarenheter, ämnen och yrkesroller betraktar verksamheten på olika sätt. Var och en har sin egen bild av Mittuniversitetet. I omvärlden finns också flera olika uppfattningar om Mittuniversitetet, och bilden skiljer sig åt beroende på vem som tittar.

Identitet och profil

Utifrån vår egen identitet, och omvärldens uppfattning, som vi kan se i olika undersökningar, går det att se en övergripande bild av Mittuniversitetet som utgör det som förenar oss. Det är vår styrka och något som vi strävar efter att bli framstående inom och som till viss del framgår i våra övergripande mål, till exempel flexibla utbildningsformer för ett livslångt lärande. Vi har och ska även fortsätta utveckla starka utbildnings- och forskningsmiljöer.

Förutom att vi profilerar oss i vad vi erbjuder, finns även en identitet och profil som vi har utvecklat när det gäller hur vi är, uppfattas och gör saker. 

Engagemang och tillgänglighet ger oss en verksamhet med stor närhet. Det återspeglas i samspelet mellan studenter och lärare, forskning och utbildning, utbildning och arbetsliv liksom mellan forskning och det omgivande samhället. Självklart bidrar det också till närhet mellan Mittuniversitetet och omvärlden.

Som alla universitet har vi en strävan efter att bidra till kunskapsutveckling. Våra insatser ska ge nytta för studenten under utbildningstiden, inför arbetslivet och för livet i stort, nytta för samarbetspartner genom nya perspektiv och nya kunskaper, nytta för medarbetare genom givande och stimulerande arbetsuppgifter, samt nytta för omvärlden och för samhällets utveckling. Vår drivkraft är att utvecklas genom att utforska, upptäcka, lära oss nya saker, ta in och dela nya influenser och ny kunskap, se saker ur nya perspektiv och se styrkan i mångfalden.

Våra värderingar

Vår verksamhet vilar på en grund av lika villkor, delaktighet och samtal – mellan medarbetare, mellan studenter och medarbetare, mellan verksamhet och ledning, och mellan verksamhet och omgivande samhälle. Mittuniversitet ska vara ett universitet som präglas av akademisk anda, med tillitsfulla och öppna samtalsformer mellan alla medarbetare. Arbetet med våra värderingar baseras på en gemensam syn på våra grundläggande värderingar. Det ger plats och näring åt olika idéer och åsikter genom ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av ambition och handlingsutrymme.

Mittuniversitetet ingår i en världsomspännande universitetsgemenskap där de grundläggande värderingarna kring vikten av autonomi och akademisk frihet är centrala. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för hela vår verksamhet.