Undervisning vid partneruniversitet

EU-kommissionens stipendieprogram Erasmus+ ger Mittuniversitetets lärare möjlighet att söka bidrag för att undervisa vid ett europeiskt partneruniversitet.

Lärare som är anställda vid Mittuniversitet kan söka mobilitetsbidrag för undervisning vid partneruniversitet inom Erasmus+. Som undervisning räknas exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Lärarmobiliteten ska pågå minst två dagar (exklusive resdagar) och innehålla minst 8 undervisningstimmar per vecka.

EU-kommissionens nya agenda för högre utbildning innefattar också särskilda prioriteringar på att öka utbildningens kvalitet. Därför finns möjlighet att söka bidrag även för besök där utvecklandet av nya pedagogiska metoder samt utveckling av kursplaner står i fokus.

Urvalskriterier 

Löpande antagning, fördelat så jämnt som möjligt mellan NMT och HUV. Mobiliteter begränsas till max 2 veckor för att ge fler lärare möjlighet att delta. Vid eventuell konkurrens om medel prioriteras lärare som åker utomlands första gången. Utöver detta ges prioritet till mobiliteter som utöver undervisningen:

  • leder till utarbetande av nytt undervisningsmaterial (se ovan)
  • används till att befästa och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter 
  • förbereder för framtida samarbetsprojekt  

Så ansöker du 

Fyll i Grant/Mobility Agreement elektroniskt (öppna  det skrivskyddade dokumentet och spara en egen kopia) och lämna till International Relations Office. Dokumentet skrivs på engelska och ska vara underskriven av läraren, avdelningschef, och kontaktperson vid värdlärosätet. Scannade underskrifter går bra. 

Utbetalning av mobilitetsbidrag

Avdelningen står inledningsvis för alla kostnader. Utbetalning av mobilitetsbidrag (dagsbelopp och resebidrag) sker först efter hemkomst. När International Relations Office mottagit fullständig dokumentation och  utvärderingen EU-survey skickats in online görs en intern omföring till avdelningen. Bidragets storlek baseras på värdland, antal dagar vid värdlärosätet, och avståndet till värdlärosätet enligt EU-kommissionens fastslagna bidrags- och ersättningsnivåer. Observera att mobilitetsbidraget sällan täcker alla omkostnader.

Bidrags- och ersättningsbelopp för Erasmus+ mobilitet
Avståndsräknare för resebidrag

Efter hemkomst: 

Följande dokument lämnas till International Relations Office.

  • Certificate of Attendance signerat av värdlärosätet
  • Kopia på resekostnader (vidarebefordra pdf/e-post från resebyrån)
  • Kopia på reseräkning utskrivet från Egenrapporteringssystemet
  • Fyll i EU-survey/online utvärdering (länk kommer via epost)
  • Dela med dig av dina erfarenheter (tex reseberättelse, intervju, foton)

Dokumenten skickas via epost eller internpost till


International Relations Office
Maria Fredlund
Campus Östersund