Studieavgifter

Spara favorit 28 sep september 2016

Varför inför Sveriges regering studieavgifter?

Varför införs studieavgifter?

”svenska lärosäten ska konkurrera på samma villkor, studenter ska inte välja svenska lärosäten för att det är gratis utan för att svenska lärosäten har bästa utbildningen".

Vad innebär anmälningsavgift?

 • Anmälningsavgiften fastställs av regeringen och administreras av Verket för högskoleservice (VHS) på uppdrag av landets lärosäten. Studenten erlägger en anmälningsavgift på 900 kr vid ansökningstillfället till utbildningar på grund- och avancerad nivå på www.universityadmissions.se.  
 • Anmälningsavgiften betalas enbart av sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och kommer att gälla för studier som påbörjas höstterminen 2011.
 • Man behöver inte betala anmälningsavgift om man är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola vid anmälningstillfället.

Vad innebär studieavgift?

Den ekonomiska modell som ligger till grund för framtagande av studieavgifterna utarbetas av varje enskilt lärosäte. Principen om full kostnadstäckning gäller (SFS 2010:543).  

Alla utbildningar vid Mittuniversitetet är prissatta. Gällande studieavgifter avseende internationella program läsår 2011/2012 finns i följande sammanställning, klicka här

Avgiftsskyldig eller Avgiftsbefriad

Vem ska betala?

Det är bara sökande som inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz som ska betala studieavgift för utbildningar vid svenska universitet och högskolor.

Vem behöver inte betala?

 • Svenska medborgare behöver inte betala studieavgift.
 • Medborgare i ett Nordiskt land behöver inte betala studieavgift.
 • Medborgare i ett EU-, EES-land eller Schweiz behöver inte  betala studieavgift.

Som medborgare i ett Nordiskt land, inom EU/EES eller Schweiz måste man däremot skicka in dokument som visar att man är medborgare i något av de här länderna.

 

Vilken utbildning betalar man för?

Anmälnings- och studieavgifter införs för högskoleutbildning på grund - och avancerad nivå.

 

 

Vilka undantag för studieavgiftsskyldighet finns för tredjelandsmedborgare?

Det finns vissa undantag från kravet på att betala studieavgift för tredjelandsmedborgare, till exempel för den som:

 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
 • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
 • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
 • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige
 • är student vid en utländsk högskola och som nu genomför en del av din utbildning vid en svensk högskola. Dina studier måste ingå i ett utbytesavtal som innebär att den svenska högskolan inte tar ut någon studieavgift
 • studerar inom den typ av avgiftsbefriade utbytesprogram som regeringen beslutat om.

Ändring av avgiftsstatus

 • En student är från och med höstterminen 2011 markerad som avgiftsskyldig eller avgiftsbefriad i Ladok.
 • Det är först när en avgiftsskyldig student betalat sin studieavgift som studenten kan registrera sig på kurser vid Mittuniversitetet.
 • En avgiftsskyldig student som vill styrka att han eller hon omfattar något av undantagen för avgiftsbefrielse måste styrka detta innan avgiftsstatus kan ändras.
 • Studenten måste skicka in en vidimerad kopia av första sidan av beslutet han eller hon fick från Migrationsverket där det står varför studenten har beviljats uppehållstillstånd. Det räcker tyvärr inte med att skicka in en kopia av passet, eftersom det inte syns där varför studenten fått uppehållstillstånd. Studenten kan lämna detta till Studentcentrum. 

Vad gäller för tredjelandsmedborgare som påbörjade sina studier före införandet av studieavgifter?

 • En student som påbörjat sina studier före 1 juli 2011 har i de flesta fall rätt att avsluta sitt program eller sin kurs utan att betala studieavgifter.

 • Om studenten inte  slutfört sina studier före den 31 december 2018, ska avgift dock betalas för tid därefter.

 •  Om studenten ansöker om en ny kurs som inte ingår i det program som studenten startade före den 1 juli 2011 så kommer studenten åläggas avgift för den kursen.

 • En avgiftsskyldig student som påbörjade ett program före införandet av studieavgifter och som avbrutit sina studier och beviljats ett officiellt studieuppehåll får återuppta sina studier utan att betala studieavgift. Detta gäller fram till 31 December 2018.

Betalning av studieavgift

Hur betalas studieavgiften?

 • När studenten har fått antagningsbeskedet och accepterat denna, ska studieavgiften betalas.
 • Antagning till Mittuniversitetet är villkorad fram till dess att studenten betalat sin studieavgift.
 • När studieavgiften inkommit till Mittuniversitetet är studenten formellt antagen för studier.
 • Därefter slutför Migrationsverket handläggningen av uppehållstillståndet.
 • Studieavgiften betalas terminsvis i förväg.
 • Mittuniversitetet fakturerar terminsvis genom att studenten får en faktura via e-post via Ekonomiavdelningen och International Desk.  Studieavgiften måste vara betald senast den på fakturan angivna betalningsdagen.
 • Studenter som läser fristående kurs ska betala studieavgift per kurspoäng.
 • Avgiften måste vara betald innan studenten påbörjar/fortsätter sina studier vid Mittuniversitetet.

Vad ingår i studieavgiften?

I studieavgiften har studenten tillgång till lärarledd undervisning samt tillgång till bl a datasalar, studievägledning och studenthälsovård.

 

I avgiften ingår dock inte levnadsomkostnader och kurslitteratur.

Återbetalning av studieavgift

En student kan få sin studieavgift återbetald, tex om studentens visum/uppehållstilsståndsansökan avslås av Migrationsverket, eller om studenten lämnar återbud till sitt program.

 

Mer information om regler/rutiner för återbetalning finns framtagen under Studieavgifter

Stipendier?

Med anledning av studieavgifternas införande tilldelas svenska lärosäten medel för upprättande av stipendieprogram för betalningsskyldiga tredjelandsstudenter. Internationella programkontoret (IPK) är den myndighet som ansvarar för stipendieprogrammet.  För mer information se Dnr MIUN 2011/494.

 

Mittuniversitetet har inget eget stipendieprogram.

 

Student som har tilldelats stipendium enligt särskilt tilldelningsbeslut, kommer att få terminsavgiften justerad med tilldelat stipendium. För mer information, klicka här.

Vanligaste frågor om studieavgifter

Jag påbörjade mina studier före studieavgifterna infördes, måste jag betala avgift om jag vill läsa ytterligare kurser?

En student som påbörjade sitt program före införandet av studieavgifter får läsa de kurser som ingår i programplanen kostnadsfritt.

 

Väljer studenten att läsa en kurs utöver ordinarie program måste studenten betala avgift, om studenten är avgiftsskyldig.

Jag vill byta program, måste jag betala?

Om studenten är avgiftsskyldig men påbörjade sitt program före införandet av studieavgifter, får studenten läsa klart sitt program utan att betala. Vill studenten byta program efter införandet av studieavgifter kommer studenten måsta betala för programmet.

Jag påbörjade mitt program före införandet av studieavgifter men fick avbryta mina studier, jag vill nu återuppta mina studier, måste jag betala?

En student som påbörjade ett program före införandet av studieavgifter och som har avbrutit sina studier och beviljats ett studieuppehåll får återuppta sina studier utan att betala studieavgift. Detta gäller fram till 31 December 2018.

 

Hur vet jag om jag är studieavgiftsskyldig?

Ytterligare information om studieavgiftsskyldighet går att finna via www.antagning.se eller www.universityadmissions.se eller via www.studyinsweden.se.

 

Vad menas med att man är en "familjemedlem till en medborgare i en EES-stat"?

Ett undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift är om studenten:

 

 • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige

 

Migrationsverket beskriver familjemedlem så här:  

 • Make/maka, sambo, registrerad partner. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige.
0
18