Disciplinarendenkategori FAQ

Disciplinnämndens sammansättning

Disciplinnämnden ska bestå av rektor eller den rektor utser som ordförande, en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid universitetet. Studenterna har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Nämnden är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande men två av dem måste vara ordföranden och den lagfarne ledamoten.

Universitetsjurist deltar som protokollförare.

Särskilt om information vid examination

Det är inte ovanligt att studenter känner osäkerhet inför vilka regler som gäller för en examination. Det är speciellt vanligt vid hemtentamen och andra hemuppgifter, men även vid salstentamina kan oklarheter förekomma.  

Det är nödvändigt att skriftliga instruktioner lämnas inför examinationen. Helst bör instruktionerna lämnas på samma dokument som skrivningsfrågorna då det så sätt inte går att ifrågasätta att studenten har tagit del av dem. Instruktionerna bör åtminstone innehålla vilka hjälpmedel som är tillåtna (vid salstentamen), i vilken utsträckning det är tillåtet att samarbeta och en påminnelse om att det inte är tillåtet att återge en annan författares text utan att ange källan. 

Det måste tydligt framgå av informationen vilka hjälpmedel som är tillåtna. Det kan vara fråga om läroböcker, föreläsningsanteckningar, miniräknare m.m. Det väsentliga är att studenterna får klara besked om vilka hjälpmedel de har rätt att använda sig av, vilket även är till hjälp för eventuella tentamensvakter. 

Det förekommer ofta att tentamensinstruktionen anger att tentamen är individuell. Samtidigt får studenterna ibland muntlig information om att ”visst” samarbete är tillåtet. Det har vid flera tillfällen inträffat att studenter under sådana omständigheter lämnat in likalydande eller ytterst snarlika svar. Informationen måste tydligt ange att det inte är tillåtet att lämna in likalydande svar. Det måste också skriftligen klargöras vad som avses med att ”visst” samarbete är tillåtet. 

Reglerna om citat och källhänvisningar har vållat osäkerhet i flera fall. Även om det för många kan upplevas som en självklarhet hur man ska förhålla sig till dessa regler är det inte lika självklart för alla. Som tidigare nämnts är det inte möjligt att besluta om disciplinära påföljder på den grunden att studenten borde ha känt till reglerna. Av informationen måste därför tydligt framgå vilka regler som gäller för citat och källhänvisningar.

Exempel på formuleringar

Efter beslut om avstängning, vilka får information och hur?

  • Anmälande lärare får information om beslutet oavsett utgång.
  • Ladok informeras och stänger möjligheten att registrera i Ladok för aktuell student och informerar i sin tur vidare till bl.a. Helpdesk. 
  • Utbildningsadministrativa cheferna på fakultetskanslierna informeras och vidarebefordrar informationen till berörda på institutionerna.
  • Biblioteket informeras och stänger ev. bibliotekskonto.
  • Om det rör trakasserier och/eller störning informeras ansvarig för fysisk säkerhet och ibland även polisen.
  • Externt informeras CSN då det under tiden för avstängningen normalt sett inte finns någon rätt till studiemedel.

Hur ska institutionen agera; vad får studenten akademiskt göra/inte göra under en avstängningsperiod?

Under avstängningen ska en student inte komma akademiskt framåt. Det är därför inte tillåtet att delta i undervisningen, ev handledning, examinationer etc. Studenten får alltså inte ta kontakt med sin lärare för råd och stöd i sina studier eller lämna in laborationer, uppsatser, övningsuppgifter m.m. Kontot till studentportalen kommer att stängas under avstängningen så ev. material som ligger där kommer inte vara tillgängligt för studenten.

En student kan få anmäla sig till en tentamen som i tid ligger efter avstängningsperioden även om själva registreringen till tentamen ligger under pågående avstängningsperiod.

En student får anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut. Däremot går det inte anmäla sig till eller registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller. 

Efter avstängningens slut?

En student som kommer tillbaka efter en avstängning kan få studievägledning på vanligt sätt, via institutionen (gällande program) eller studievägledare (fristående kurser). Studenten har inte rätt till några extra examinationstillfällen, extra handledning eller liknande. Det är tänkt att konsekvensen ska vara kännbar och även en kortare avstängningstid kan få långtgående konsekvenser för den planerade progressionen.

Överklaganden

Beslut om avstängning eller varning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska vara skriftligt och ställs till Förvaltningsrätten i Härnösand men ges in till Mittuniversitetet, Universitetsledningens stab, i Sundsvall. Överklagandet ska ha kommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter att studenten fått del av beslutet. 

I överklagandeskriften ska den som överklagar beskriva vilket beslut som överklagas, anledningen till att den överklagar med de skäl som finns samt vilken ändring av beslutet som begärs.

Urkund (Ouriginal) – verktyg för plagiatkontroll

Urkund (Ouriginal) är Mittuniversitetets verktyg för plagiatkontroll. 

Mer information om Urkund (Ouriginal)

Hur går en utredning till?

En anmälan om misstanke om att något otillåtet har skett tas på största allvar då konsekvensen för den enskilda studenten kan bli stor. När anmälan sker går därför juristfunktionen igenom anmälan och kontrollerar att alla formella delar är med såsom studievägledningar, uppgiftsinstruktioner, misstänkta plagieringskällor etc. Saknas material begärs kompletteringar in från anmälaren. Kontakter tas med eventuella vittnen och andra som kan ge relevant information.

När anmälan är komplett skickas den över till studenten för yttrande för att ge studenten en möjlighet att berätta sin version av vad som hänt, helst skriftligen. Om ärendet ska behandlas i disciplinnämnden kommer läraren normalt sett att fått läsa studentens svar innan sammanträdet.

 

 

Deltagande vid disciplinnämndens sammanträde som lärare

Anmälande lärare förväntas delta vid disciplinnämndens sammanträde, antingen fysiskt eller via telefon. Nämnden kommer att, efter en kort presentationsrunda, låta läraren kort sammanfatta anledningen till att en anmälan har gjorts. Efter det kan det komma frågor från både nämnd och student, exempelvis vilka instruktioner studenterna har fått, om något liknande har skett tidigare med andra studenter mm. Den lagfarna ledamoten står som en garant för rättssäkerhetsperspektivet i processen och denne har lång erfarenhet av att förhöra misstänkta och vittnen. Ibland kan det sätt som denne, och även nämnden i övrigt, ställer frågor på upplevas som ett ifrågasättande av den information som lämnas men detta är nödvändigt för att säkra upp processen.

 

När disciplinnämnden har fattat beslut kommer läraren att informeras om utgången från föredraganden, oavsett vad denna blir. Det finns då möjlighet att ställa frågor om hur nämnden har resonerat m.m. om något är oklart

Sidan uppdaterades 2023-01-03