GDPR väcker många frågor av olika slag och det är viktigt att veta var man ska vända sig. Här finns därför de mer centrala funktionerna samlade.

Arbetet med kraven i dataskyddsförordningen är kontinuerligt och långsiktigt. För att detta arbete ska bli effektivt och praktiskt genomförbart har en arbetsgrupp beslutats där följande funktioner ska vara representerade: arkiv, informationssäkerhet, IT och juridik. Till gruppen är även en kommunikatör knuten. Dataskyddsombudet har en rådgivande roll i arbetsgruppen men deltar inte vid interna ställningstaganden (MIUN 2018/713).

Dataskyddsombud

Linus Gustafsson är Mittuniversitetets dataskyddsombud.

Exempel på dataskyddsombudets ansvar gällande dataskyddsförordningen:

  • Frågor och begäran om registerutdrag från registrerade. 
  • Frågor som rör dataskyddsombudets ansvar, exempelvis kring övervakning av förordningen, efterlevnad samt t.ex. hur samarbete med tillsynsmyndigheten fungerar.
  • Rådgivning vid genomförande av särskilda konsekvensbedömningar.
  • Frågor angående registrering av personuppgiftsbehandlingar m.m.

Juristfrågor

För juridiska frågor om dataskyddsförordningen kan du också kontakta chefsjurist Arne Wahlström eller universitetsjurist Jon Öberg.

Arkivfunktionen

Exempel på arkivfunktionens ansvar gällande dataskyddsförordningen:

Andra funktioner som kan behöva rådfrågas

En informationssäkerhetsbedömning kan behöva göras för rena säkerhetsfrågor avseende information, exempelvis lämpliga lagringsytor eller klassificering av pågående och framtida projekt.

Sedan 1 juni 2019 är ansvaret för informationssäkerhet placerat på avdelningen för infrastruktur. Den avdelningen kan även behöva kontaktas för exempelvis bedömning av skyddsåtgärder för information rörande personuppgifter. 

På Integritetsskyddsmyndigheten hemsida återfinns bland annat förordningstexten i sin helhet, olika vägledningar och svar på vanliga frågor. Samlad information om GDPR från Integritetsskyddsmyndigheten