Treklöverns utvärdering av utbildningar inom Grafisk design och Industridesign är klar

Tis 31 maj 2022 13:00

Vid Mittuniversitetet är det huvudområdena Grafisk design och Industridesign som utvärderas med utbildningar mot en kandidatexamen. Grafisk design faller väl ut i utvärderingen medan utvärdering av Industridesign visar på brister och ett utvecklingsarbete för att stärka utbildningen ska nu påbörjas.

Gamla bildbanksbilder

Gruppen som gör bedömningarna och har levererat rapporten består av representanter från de tre lärosätena, samt ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bedömargruppen påbörjade arbetet i oktober i fjol och har under hösten och våren läst ämnenas självvärderingar, granskat självständiga arbeten, och genomfört intervjuer med lärare, studenter och ledning via online-möten. 

Grafisk design 

Rapporten lyfter att det finns ett gediget kvalitets- och utvecklingsarbete inom grafisk design och att kollegiet jobbar aktivt med att utveckla både sig själva och utbildningen. Det finns en god omvärldsbevakning och goda kontakter med arbetslivet. 

Bedömargruppen ser att ämnet kan jobba vidare med processen och bedömningen av hur grupparbeten hanteras. Den högskoleexamen som idag går att få efter två år på utbildningen bör få en tydligare progression om en högskoleexamen i Grafisk design ska kvarstå. 

 − Det är mycket roligt att Grafisk design 180 hp faller så väl ut i kvalitetsarbetet. Det är i sig ett kvitto på att utbildningens inriktning mot hållbar utveckling är rätt men viktigast av allt är att våra studenter är stolta. Högskoleexamina tar vi bort då den inte används i någon större utsträckning. Mina kollegor och jag ser nu fram emot att bygga vidare på utbildningens fokus mot hur Grafisk design kan bidra till hållbar utveckling genom vetenskapliga och konstnärliga metoder och perspektiv, säger Anna-Sara Fagerholm, programansvarig Grafisk design vid Mittuniversitetet.

Industridesign

Rapporten lyfter positiva delar men också brister som ämnet måste jobba vidare med. Bedömargruppen ser att industridesignprogrammet ger en god grund i praktisk designkompetens, att det finns engagerade lärare med djup förankring i området och att kontakten som finns med det lokala näringslivet haft en positiv inverkan på att öka kunskapen om, och användandet av design i Västernorrland.  

Bedömargruppen riktar kritik gentemot bristen på måluppfyllelse i de självständiga arbetena, så som studenternas kunskap om områdets vetenskapliga grund, aktuella forskningsfrågor samt förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter. Industridesignutbildningens progression måste tydliggöras och lärandemål i olika kurser måste knytas tydligt till examensmålen.   

−  Vi tar den här utvärderingen på största allvar och ser bara hur den kan stärka oss i vårt arbete framåt där målet är att jobba med en industridesignutbildning som är relevant, vetenskaplig och med stark arbetslivsanknytning. Vi har stor energi på Industridesignutbildningen för ett förändringsarbete och ser positivt på vår fortsatta utveckling, säger Johanna Henriksson, programansvarig på Industridesignprogrammet.  

− Vi tillsätter nu extra resurser för att sätta i gång utvecklingsarbetet, ta fram en handlingsplan och genomföra de åtgärder som behövs för att stärka industridesignutbildningen och komma till rätta med de brister som påtalats, säger Hans-Erik Nilsson, Dekan på Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier vid Mittuniversitetet.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem 

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av en bedömargrupp. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete. 

Bedömargruppen: Åsa Wikberg Nilsson, Ordförande, extern bedömare, Luleå tekniska universitet.
Niklas Fagerholm, Utvärderingsansvarig, Mittuniversitetet. Cecilia Parsberg, Bitr. utvärderingsansvarig, Karlstads universitet. Stephanie Carleklev, Bitr. utvärderingsansvarig, Linnéuniversitetet. Daniel Gaffner, extern bedömare, Malmö universitet. Marie-Louise Hellgren, arbetslivsrepresentant. Felicia Höglund, studentrepresentant, Mittuniversitetet. Sebastian Orehovacki Månsson, studentrepresentant, Linnéuniversitetet. 
 
Läs mer om vårt kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen 
Läs hela slutrapporten 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-31