Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar kring tjänsteresor för kategorierna bokning, säkerhet och klimatet.

Frågor om bokning

Varför måste jag boka via resebyrån?

Enligt LOU är vi som statligt anställd skyldiga att använda ramavtal. Detta gäller alla produktområden inte bara för tjänsteresor. En annan viktig aspekt är att Mittuniversitetet har ett arbetsgivaransvar under din tjänsteresa, detta innebär att vi vid en krissituation ska veta var du befinner dig så att rätt stöd kan sättas in. Att använda en resebyrå innebär också mindre administration inom förvaltningen.

Hur kontaktar jag resebyrån?

Du kan kontakta dem via personlig service genom ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan även boka din resa via det självbokningssystem som resebyrån tillhandahåller. Självbokningssystemet heter Cytric och finns tillgängligt på universitetets resesidor.

Vilken resebyrå använder Mittuniversitetet?

Avtal har tecknats med Lingmerths resebyrå för perioden 202101-2022-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år i taget under två år. Vi betalar ett arvode för deras tjänster. Arvodet baseras på typ av tjänst/biljett. En lista med alla arvoden finns på universitetets resesidor

Om jag behöver hjälp utanför kontorstid, vart ringer jag?

Du kontaktar resebyråns 24 timmars service.
Används främst efter 17.00 och före 08.00
Telefonnummer: 010-122 68 05 och välj tonval 1
OBS! Detta är en avgiftsbelagd service enligt avtal

Jag har hittat en billigare biljett på nätet än vad resebyrån erbjuder, kan jag boka den?

Nej, alla resebokningar ska ske via resebyrån. Man ska också vara medvetna om att de flesta biljetterpriser på nätet inte är de slutgiltiga som ska betalas. Tänk på att vi frångår ramavtal om vi bokar utanför resebyrån. Dessutom förlorar man en del av försäkringsskyddet om man använder en annan bokningskanal.

Får jag flyga till Stockholm?

Tågresor ska prioriteras före flygresor där så är möjligt. Utgångspunkten är att resor under 50 mil i första hand företas med tåg eller annan kollektivtrafik.

En konsult som arbetar på uppdrag av Mittuniversitetet behöver boka en resa, hur gör vi?

Uppdragstagaren kan själv kontakta resebyrån och genomföra sin bokning. Men det är viktigt att en referens inom Mittuniversitetet anges för att faktureringen ska fungera. Referens ska bestå av organisatorisk enhet (4 eller 5 siffror) samt namn på den anställde.

Måste jag boka alla hotell genom resebyrån?

Det är viktigt att säkerhet finns med i alla aspekter under din tjänsteresa. Detta innebär att när du bokar din resa hos resebyrån så har Mittuniversitetet och resebyrån information om var du befinner dig och kan vid en krissituation sätta in rätt resurser och därmed får du hjälp. OM du bokar utanför resebyrån så har du ett eget ansvar att meddela Mittuniversitetet var du befinner dig.

Har vi avtal med taxibolag?

Mittuniversitetet har avropat Kammarkollegiets ramavtal avseende taxiresor. Vi använder därmed taxibolaget Flygtaxi, för mer information se universitetets resesida Taxi.

Har vi avtal med bussbolag?

Nej, det finns inga avtal med bussbolag för t ex konferenser.

Vad innebär en campusresa?

Definitionen av campusresor är att det avser tjänsteresor för universitetets personal inom Västernorrlands och Jämtlands län. Campusresor ska ske med det tillhandahållna resekortet och ska gälla för kollektivtrafik och/eller avtalad tågleverantör. Ekonomiavdelningen ombesörjer administration och distribution av detta resekort. Mer information finns under kap 3.1 i Reglementet för tjänsteresor och möten i tjänsten. För mer information om campusresor samt beställning av resekort se resesidan Campusresor

Om avdelningen/institutionen väljer att hyra en bil för resa mellan campusorterna, bekostas detta av avdelningen/institutionen.

Vi är flera inom vår avdelning/institution som ska boka tåg till samma ort och vill sitta tillsammans. Hur går man tillväga?

En resebeställare måste utses, dvs den som ska bokar åt alla andra. Därefter kan du kontakta resebyrån via personlig service, dvs telefon eller mail. Vill du använda självbokningssystemet Cytric så måste det finnas en redan utsedd resebokare som har en särskild behörighet.

Varför är det så svårt att boka utrikes tågresor?

Tyvärr har inte tågbranschen samma typer av internationella samarbeten och gemensamma bokningssystem som flygbranschen har. Ex kan SJ bara boka tågresor till Oslo och Köpenhamn. Dessa frågor har uppmärksammats och det pågår utvecklingsarbete inom EU med mål att det ska bli enklare att bok och resa inom EU. Detta arbete har intensifierats i och med de pågående klimatfrågorna.

Vad gäller om jag vill kombinera min tjänsteresa med en privat resa?

En tjänsteresa kan inte kombineras med en privat resa utan går alltid från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsstället. Privata resor i anslutning ska bekostas privat och ske på ledig tid.

Se kap 4.8 om Förlängning av tjänsteresa som återfinns i Reglementet för tjänsteresor och möten i tjänsten.

Jag ska ta med min familj på resan, hur gör jag då?

Resekostnader för medföljande anhöriga är en privat kostnad. Du har möjlighet att boka medföljande via resebyrån. Denna resa ska INTE betalas av Mittuniversitetet. Det är viktigt att betalning för de medföljande anhörig sker privat. Anhörig får inte tillgång till de statliga avtalen eller tillgång till försäkringar. Var tydlig när du pratar med resebyrån.

Får jag använda bonus eller liknande lojalitetsprogram privat?

Nej, den bonus man tjänar in på tjänsteresor ska användas till nya tjänsteresor.

Frågor om säkerhet

Varför är det viktigt att boka via resebyrån?

En viktig aspekt är att Mittuniversitetet har ett arbetsgivaransvar under din tjänsteresa, detta innebär att vi vid en krissituation ska veta var du befinner dig så att rätt stöd kan sättas in.

 

Under rådande pandemi måste jag ha mer kontroll inför min kommande tjänsteresa. Hur gör jag?

Det är viktigt att du som anställd samlar så mycket information du kan, innan du tar beslutet att genomföra din tjänsteresa. Överväg möjligheten att använda digital teknik.

Du kan ladda ner en app som heter UDresklar som hjälper dig med de ev frågor du har.
Du får information via svenska ambassaden Swedenabroad. Utöver det svarar resebyrån på dina frågor.

Det är även viktigt att du håller dig informerad under din tjänsteresa om eventuella förändringar och följa samhällsutvecklingen. 

 

Vad gör jag om jag under min tjänsteresa blivit sjuk i Covid -19?

Tjänstereseförsäkringen ersätter sjukvårdskostnader och sjukhusvistelse utan några undantag för coronaviruset. För mer information se Kammarkollgetes sida om tjänsteförsäkring.

Hur gör jag om jag redan är ute på en tjänsteresa och måste resa hem?

I tjänstereseförsäkringen ingår ett hemreseskydd som ersätter merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige under vissa förutsättningar. För mer information se Kammarkollegets sida om tjänsteförsäkring.

Vad gäller vid evakuering?

Om UD rekommenderar att alla svenskar ska lämna området du befinner dig i ersätter många tjänstereseförsäkringar merkostnader för evakuering till Sverige. Se Kammarkollegets sida för mer information om tjänstereseförsäkring.

Frågor om försäkringar

Är jag försäkrad under min tjänsteresa?

Som statligt anställd har du en tjänstereseförsäkring via Kammarkollegiet som gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Denna försäkring innebär bl a:

 • Invaliditets- och dödsfallskapital
 • Avbrottsskydd vid allvarlig skada etc
 • Överfallsskydd
 • Sjuk,- tandvård och hemtransportskydd
 • Egendomsskydd
 • Resgodsförsening
 • Kris- och katastrofskydd
 • Rättskydd

För mer information se Kammarkollegets sida om tjänsteförsäkring.

Utöver ovanstående så finns även en försäkring via SEB Kort Bank AB. Denna försäkring träder i kraft när du har bokat din resa hos resebyråm i sin tur genomför faktureringen via SEB Kort Bank AB.

Denna försäkring innebär bl a: 

 • Försening av allmänt färdmedel, mer än 4 timmar
 • Bagageförsening, mer än 4 timmar (dock ej vid hemresa)
 • Självriskeliminering på hem- och bilförsäkring
 • Olycksfallsskada
 • Avbeställningsskydd
 • Missat anslutningsflyg
 • Självriskeliminering hyrbilsförsäkring

Kom ihåg:

 • Se till att du får intyg om försening eller förlorat bagage
 • Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar

För mer information om försäkringen via SEB Kort Bank AB se Diners Club sida om kompletterande reseförsäking 

Finns avbeställningsskydd?

Ja, när du bokar din resa via resebyrån betalas resan genom SEB Kort Bank AB, dvs en Dinersfaktura sänds till Mittuniversitetet. I detta sk resekonto ingår ett avbeställningsskydd som gäller under vissa förutsättningar.

Vad händer om jag blir sjuk under min tjänsteresa?

Som statligt anställd träder Kammarkollegiet tjänstereseförsäkring in, för mer information se Kammarkollegets sida om tjänstereseförsäkringen.

Innan din resa måste du införskaffa ett intyg från Försäkringskassan. Detta intyg gäller för dig som reser till ett land inom EU, eller till annat konventionsland. Den som reser till ett icke konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Syftet med korten är att resenären snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan se att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

Behöver jag ett intyg för att resa till ett land inom EU?

Ja, den som reser till ett land inom EU, eller till annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan. Den som reser till ett icke konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Syftet med kortet är att resenären snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan se att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

För mer information om konventionsländer, se Skatteverket sida: Konventionernas syfte och utformning.

Får jag behålla ersättningen man får vid flyg- eller tågförseningarna?

Ja. Enligt reglerna skall ersättning till en drabbad flyg/tågpassagerare tillfalla passageraren, även om ett företag eller en organisation har bekostat resan. Du som passagerare gör upp detta direkt med flyg/tågbolaget.

Vad gör jag om bagaget är borta?

Anmäl direkt på plats till det flygbolag du åker med. Du omfattas även av vår tjänstereseförsäkring (se Kammarkollegets sida om tjänseförsäkring för mer information) och om resan är bokad via resebyrån har du även en reseförsäkring via resekontot Diners Tac (SEB Kort Bank AB).

Kom ihåg:

 • Se till att du får intyg om försening eller förlorat bagage
 • Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar

 

Frågor om klimatet

Varför klimatkompenserar inte Mittuniversitetet?

De statliga anslagen får inte användas till klimatkompensation.

Klimatstrategin dnr MIUN 2020/2189

Vilka klimatmål har Mittuniversitetet när det gäller tjänsteresor?

I klimatstrategin som togs fram 2020 fastslås att målen till 2030 för tjänsteresor och internationella relationer i första hand ska underhållas digitalt. Medarbetare ska aktivt arbeta med att minimera sitt resande i tjänsten.

Fram till 2030 ska Mittuniversitetet ha minskat sin klimatpåverkan för resandet (jämfört med 2019) till en nivå i linje med 1.5 graders målet. Detta innebär en minskning av utsläppen med i snitt 10% per år.

Klimatstrategin dnr MIUN 2020/2189

Förespråkas digitala möten före en tjänsteresa?

Ja. I klimatstrategin MIUN 2020/2189 framgår att medarbetar aktivt ska arbeta med att minimera sitt resande i tjänsten.

Övrigt

Vem är travel manager / resesamordnare på Mittuniversitet?

Resesamordnarna har det övergripande ansvaret vad gäller de avtal MIUN har inom reseområdet. I uppdraget ingår också att vara kontaktperson gentemot vår resebyrå.  Även att hålla information om resor uppdaterad på våra hemsidor, samt bidra i arbetet med att MIUN når sina klimatmål inom reseområdet. Resesamordnarna är stationerade på Ekonomiavdelningen.