Molntjänster

Molntjänster

Innefattar alla tjänster där information som Miun ansvarar för lagras eller behandlas hos en extern part. Nära nog alla webbaserade tjänster är att betrakta som molntjänster. Exempel på molntjänster som används i dag är Ladok, Primula, Retendo, O365, Mentimeter osv.

Dessa kräver ofta särskilda avtal för att användningen ska vara förenlig med gällande lagstiftning och Miuns regelverk kring GDPR och informationssäkerhet. Tänk också på tjänsten kan omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Mer information finns på Digg.se

Externa molntjänster

Du får använda molntjänster där en extern part är huvudman och styr ändamål och medel med behandlingen, förutsatt att du följer gällande lagstiftning. Var särskilt uppmärksam på kraven i offentlighets- och sekretesslagen och på dataskyddsförordningens krav. All användning av molntjänster eller liknande outsourcing måste godkännas av INFRA.

Molntjänster som inte finns i någon av listorna nedan kräver en särskild ansökan.

Ansökan om godkännande av ny molntjänst

Om en molntjänst är godkänd krävs att du beställer den. Se mer information om hur du beställer tjänsterna.

Godkända molntjänster

Följande molntjänster är godkända för användning vid Miun. I normala fall är de godkända för hantering av information klassad med normal konfidentialitet (vilket även utesluter känsliga personuppgifter). För samtliga godkända molntjänster finns en genomförd informationsklassning och avtal tecknade som reglerar och garanterar att tjänsterna följer gällande lagstiftning och universitetets regelverk.

Godkända molntjänster med vissa restriktioner

Följande tjänster är godkända men med vissa restriktioner kring vilken information som får behandlas, och hur tjänsterna ska användas. När du använder tjänsterna tar du ansvar att du följer universitetets regler och riktlinjer gällande informationssäkerhet.

Du är också ansvarig för att följa vägledningen vid användningen av tjänsterna.

Godkända molntjänster - appar i M365

I M365 går det att använda appar (verktyg) som tillägg eller komplement till Microsofts funktionalitet. Det finns tre typer av appar: utvecklade av Microsoft, utvecklade av 3:e parts leverantörer eller egenutvecklade appar. Samtliga appar från Microsoft är godkända och det gäller både befintliga och framtida appar.

Godkända 3:e parts appar

Ej godkända molntjänster

Dessa molntjänster är inte godkända, det är svårt att använda dem på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning och Miun:s regelverk. Det kan vara problem kring offentlighet och sekretess, personuppgifter eller andra avtalsfrågor. Infrastrukturavdelningen kan komma att vidta åtgärder för att förhindra eller försvåra användningen av dessa tjänster.

Tjänst  Alternativ
Adobe Document Cloud OneDrive eller fillager
Backup till Google eller iCloud OneDrive
Box  OneDrive
Dropbox OneDrive
Googles tjänster (apps, drive, mail, kalender)  Office365
Slack Office365

 

Kontakt

Infrastrukturavdelningen (INFRA) ansvarar för uppdatering av molntjänstsidorna. Eventuella frågor skickas till Helpdesk, helpdesk@miun.se

Kontakt