Regler och handläggningsordningar som gäller vid anställning av personal.

Regler

Mittuniversitetets anställningsordning

Enligt Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) 2 kap. 2 §  ska ett universitets styrelse fastställa en anställningsordning med de regler för anställning av lärare som universitetet tillämpar. Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning MIUN 2020/2642

Mid Sweden University Employment Procedures MIUN 2020/2642

Riktlinje för särskilda skäl för undantag från annonsering och förenklat förfarande vid annonsering MIUN 2021/1911 bilaga till Anställningsordning

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

 

Regler och handläggning affiliering

Syftet med affiliering är att knyta professor/forskare till universitetet med
avsikt att vidga såväl Mittuniversitetets som den affilierades kontaktnät
och därigenom utveckla det vetenskapliga kunskapsutbytet. En affiliering
medför inget anställningsförhållande utan har formen av ett etablerat
samarbete mellan en extern professor/forskare och universitetet under en
överenskommen period.

Regler och handläggning vid affiliering MIUN 2021/2593.

Avtalsmall affiliering MIUN 2021/2593

Avtalsmall affiliering MIUN 2021/2593_ENG

Handläggningsordningar – centralt

Rekrytera personal ifrån utlandet

Här kan du läsa mer om följande processer:

  • Utlandsrekrytering doktorander
  • Utlandsrekrytering forskare
  • Utlandsrekrytering övriga

Rekrytera personal ifrån utlandet

Professor emerita/emeritus

Behörig att erhålla hederstiteln professor emeritus/emerita vid Mittuniversitetet är den som vid sin pensionering har en tillsvidareanställning som professor vid Mittuniversitetet. Hederstiteln kan erhållas i direkt anslutning till pensioneringen. 

Läs mer i Mittuniversitetets handläggningsordning för professor emerita/emeritus.

Handläggningsordningar – fakulteter

Anvisningar för anställning som professor NMT

Professorsanställning vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier 

Regler och anvisningar för anställning som professor på vetenskaplig grund vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, diarienummer MIUN 2023/2280 (gäller from 1 mars 2024)

Rules and Instructions for Appointment as a Professor on Scientific Grounds at the Faculty of Science, Technology and Media, registry number: MIUN 2023/2280 (valid from March 1st 2024)

Kvalitetskriterier för professorsanställning, NMT ((äldre version - gäller även efter 1 sep 2020 men gäller endast för ansökan på konstnärlig grund)

Qualifications criteria for the appointment of professors in the Faculty of Science, Technology and Media (older version -  valid after Sep 1st 2020 but only applies to applications on artistic grounds)

Anvisningar för antagning till docent NMT

Regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent, HUV

Kompletterande regler och anvisningar till universitetets anställningsordning inom anställningsrådets ansvarsområde:

  • Behörighet 
  • Instruktioner till sökande
  • Mall för pedagogisk meritportfölj
  • Instruktioner till sakkunniga
  • Beredning av anställningsärenden

HUV:s regler och anvisningar vid anställning och befordran samt antagning av docent

Anvisningar för anställning som universitetslektor NMT

Krav för anställning som universitetslektor inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier

Regler och anvisningar för anställning som universitetslektor på vetenskaplig grund vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, diarienummer MIUN 2023/2278 (gäller from 1 mars 2024)

Rules and Instructions for Appointment as a Senior Lecturer on Scientific Grounds at the Faculty of Science, Technology and Media, registry number: MIUN 2023/2278 (valid from March 1st 2024)

Kvalitetskriterier anställning universitetslektor NMT (äldre version - gäller även efter 1 sep 2020 men gäller endast för ansökan på konstnärlig grund)

Anvisningar för anställning som biträdande lektor NMT

Sidan uppdaterades 2022-12-28