Vägledning och mallar för styrdokument

Här finner du vägledning för strategi, policy, regler, plan och handläggningsordning.

Handläggningsordning för styrdokument
Klassificering av styrdokument

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

Mallar

1. Strategi

 • En strategi anger mål och verksamhetsinriktning för en period om 3-5 år. 
 • En strategi är universitetsövergripande och rör områden som forskning, utbildning, samverkansuppgift och verksamhetens förutsättningar.
 • En strategi ska kompletteras med planer för implementering, vilka konkretiserar inriktning i strategidokumentet.
 • Strategidokumentet upphör att gälla efter det den period som beslutet omfattar.

Exempel: Mittuniversitetets strategi 2019 – 2023. Strategin anger universitetets övergripande mål vision och mål.

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...

 

2. Policy

 • En policy ska ange allmänna mål som ska eftersträvas och/eller värden som ska beaktas.
 • En policy gäller tills vidare varför äldre policies upphör att gälla när de blir inaktuella.
 • En policy ska fortlöpande följas upp och senast efter 5 år utvärderas.
 • En policy kan vid behov kompletteras med plan, regler som styr tillämpning av policyn samt handläggningsordning.

Exempel: Arbetsmiljöpolicy
Beskriver syfte och mål med arbetsmiljöarbetet, samt tillämpningen för att uppnå dessa. Policyn ger en övergripande beskrivning av det arbetsmiljöansvar som åligger Mittuniversitetet som arbetsgivare, samtliga medarbetare och studenter samt skyddsombud och studentskyddsombud.  

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...

3. Regler

Regler anger på ett mycket konkret och detaljerat sätt de beslut och åtgärder som vid ett givet tillfälle fordras.

 • Regler utgör den mest konkreta formen av styrdokument
 • Regler gäller tills vidare, varför gamla regler måste upphävas eller revideras
 • Regeltillämpningen följs fortlöpande upp via revisioner av olika slag
 • Regler ska omprövas minst vart 5:e år av föredragande enhet

Exempel: Arbetsordning
Arbetsordningen klargör hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt anger vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...

4. Plan

 • Planer ska ange så konkreta mål och/eller åtgärder som möjligt.
 • Planer ska ha en begränsad giltighetsperiod och upphör utan åtgärd vid giltighetstidens utgång.
 • Planers effekt i verksamheten ska följas upp under tillämpningsperioden och utvärderas efter periodens slut.
 • Planer kan kompletteras med uppdrag som konkretiserar eller periodiserar planen.

Exempel: Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget
Planen innehåller övergripande förutsättningar och uppdrag för Mittuniversitetets verksamhet.

Wordmall för styrdokument

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...

5. Handläggningsordning

En handläggningsordning reglerar former och rutiner för arbetet med att implementera övriga styrdokument och annan styrning vid myndigheten.

 • Handläggningsordningar gäller i allmänhet tills vidare men ska prövas minst vart femte år.
 • Handläggningsordningar har i huvudsak hög grad av konkretion.
 • Handläggningsordningars tillämpning och funktion ska fortlöpande följas upp.
 • Handläggningsordningar kompletteras med de styrdokument som ska tillämpas.

Exempel: Handläggningsordning professorsanställning.
Handläggningsordningen anger process för kallelse till anställning, beslutsgång vid inrättande av anställning, sakkunniga med mera. 

Wordmall för styrdokument
 

Det finns en särskild Wordmall framtagen för Mittuniversitetet som heter Styrdokument. För åtkomst till mallen, om du inte redan har den implementerad, se miun.se/officemallar.

I mallens sidhuvud där det står ”Dokumenttyp” fyller man i vilken typ av styrdokument det gäller: Strategi, Policy, Regler, Plan eller Handläggningsordning.

Där det står ”Skriv rubrik” skriver man enligt följande upplägg: Strategi för …, Policy för …, Regler för …, Plan för…, eller Handläggningsordning för ...

Vägledning

Tydlighet i styrdokument

En viktig förutsättning för effektiv styrning är tydliga styrdokument. Vid utformning och beredning av styrdokument ska därför följande eftersträvas:

 • Varje styrdokument ska i möjligaste mån innehålla ett slags styrnorm. Om detta inte är möjligt ska det tydligt framgå i både rubrik och text att dokumentet innehåller exempelvis ”Policy och regler för....”

 • Beslutade styrnormer ska inte skapa tveksamhet om vilka beslut som är tillåtna respektive inte tillåtna.

 • Om det är lämpligt fogas avsnitt från andra styrdokument, exempelvis lag och förordning, till styrdokumentets styrnorm. Detta ska då tydligt anges.

 • Styrdokumentet ska inte skymmas av ovidkommande information. Sådan information kan lämnas vid implementering eller vid annat tillfälle.

 • Enkelt och kortfattat språk.