Den här kursen ingår i utbudet av valbara högskolepedagogiska kurser som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet och riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom akademisk litteracitet.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-05-06

Innehållet i kursen motsvarar delvis innehållet i de skrivdidaktiska verkstäder som erbjuds inom Skrivlyftet vid Mittuniversitetet.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om akademisk litteracitet genom att vidareutveckla befintligt läsande och skrivande i undervisningspraktiken.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare, med utgångspunkt i teorier om akademisk litteracitet, efter avslutad utbildning kunna:

  • reflektera över och utforska den egna undervisningspraktiken självständigt och tillsammans med andra
  • redogöra för och diskutera pedagogiska ställningstaganden
  • utveckla och utforma förslag på hur ämnesintegrerad skrivdidaktik kan implementeras i den egna undervisningspraktiken

Innehåll

Kursen fokuserar på följande teman:

  1. Teoretiska perspektiv på akademisk litteracitet
  2. Praktiska och didaktiska perspektiv på akademisk litteracitet genom skrivdidaktiska modeller och verktyg, som t.ex. responsarbete.

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen går på kvartsfart under åtta veckor med fyra onlineträffar i mötesverktyget Zoom. Träffarna sker med två veckors mellanrum, och däremellan förväntas deltagarna lösa uppgifter individuellt eller i grupp. Under kursen förekommer följande arbetssätt:

  • Individuellt arbete
  • Grupparbete
  • Seminarier/webbinarier

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända. Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av ett antal uppgifter kopplade till de olika innehållsdelarna. Examinationen sker både individuellt och i grupp.

Litteraturlista

Obs! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad före kursstart. All litteratur finns tillgänglig digitalt.

Eklund Heinonen, Maria, m.fl. 2018 ”Mer än bara text och ord”. Akademiskt skrivande i utbildningar i socialt arbete och sociologi. FUMS nr 235. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. (50 sidor)

Fischer, Adriana 2015. "Hidden features" and "Overt instruction" in Academic Literacy Practices. A Case Study in Engineering.  In: Theresa Lillis, Kathy Harrington, Mary R. Lea & Sally Mithell (eds.), Working with Academic Literacies. Case Studies towards Transformative practice. The WAC Clearinghouse. S. 75–85. (10 sidor)

Hjalmarsson, Jan, Nikolaidou, Zoe, Sköldvall, Kajsa & Eklund Heionen, Maria 2017. "Fan va grymma vi är". effekter av ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. I: Saga Bendegard m.fl. (red.), Språk och norm. (Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21–22 april 2016.). S. 37–44. (8 sidor)

Jacobs, Cecilia. 2015. Opening up the curriculum. Moving from the normative to the transformative in teachers understanding of disciplinary literacy practices. In: Theresa Lillis, Kathy Harrington, Mary R. Lea & Sally Mithell (eds.), Working with Academic Literacies. Case Studies towards Transformative practice. The WAC Clearinghouse. S. 131–142. (10 sidor)

Malmbjer, Anna 2017. Skriva i alla ämnen. En forskningsöversikt. I: Anna Malmbjer (red.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge: Södertörns högskola. S. 13–54. (40 sidor)

Nord, Andreas 2017. Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande. En forskningsöversikt. Stockholm: Språkrådet. Kap. 3.Yrkeslivsskrivande och utveckling av skrivkompetens. S. 27–38. (11 sidor)

Paxton, Moragh & Frith, Vera 2015. In: Theresa Lillis, Kathy Harrington, Mary R. Lea & Sally Mithell (eds.), Working with Academic Literacies. Case Studies towards Transformative practice. The WAC Clearinghouse. S. 155–162. (8 sidor)

Skolforskningsinstitutet 2018. Feedback i skrivundervisningen. (Systematisk översikt 2018:01.) (50 sidor)

Sköldvall, Kajsa m.fl. 2017. ”Får man säga att det känns hopplöst?” Polisstudenter möter det akademiska skrivandet. I: Anna Malmbjer (red.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge: Södertörns högskola. S. 215–236. (20 sidor)

Wahlandt, Anette 2014. Att skriva är att delta i en dialog. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet. PIL-rapport 2014:01. Göteborgs universitet. (30 sidor)

Wingate, Ursula 2016. Academic literacy across the curriculum: Towards a collaborative instructional approach. I: Language Teaching. S. 1–16. (16 sidor)

Digitala resurser för akademiskt skrivande

Diana kommunikationsträning. Uppsala universitet. Se särskilt deras dokumentsamling. https://www.diana.ibg.uu.se/

Mooc-kurs vid Lunds universitet. https://www.coursera.org/learn/akademiskt-skrivande (här finns även en modul som specifikt riktar sig till undervisande lärare)

Queen Mary. University of London. (resurs för lärare och studenter) http://www.thinkingwriting.qmul.ac.uk/

Skrivguiden.se. (Administreras av en redaktion bestående av representanter från Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet.) http://skrivguiden.se/skriva/skrivprocessen/

Ordböcker och skrivregler

En svensk akademisk ordlista: https://spraakbanken.gu.se/ao/

Svenska Skrivregler 2017. Stockholm: Språkrådet och Liber. (Tillgänglig via Primo.)

https://svenska.se/ Svenska akademiens ordböcker. Här finns tre ordböcker tillgängliga:

A: Svenska Akademiens ordlista. En normativ ordbok för stavning och böjning.

B: Svensk ordbok. Betydelseordbok och konstruktionsordbok (fraser och idiom). Denna ordbok är mycket, mycket användbar för det akademiska skrivandet.

Referenslitteratur

Bergqvist, Johanna 2015. Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier. Lund: Centre for Educational Development CED, Lunds universitet.

Eklund Heinonen, Maria & Sköldvall, Kajsa 2015. Nu har vi ett gemensamt språk – om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. I: Högre utbildning 5:2. S. 133–138.

Lillis, Theresa & Scott, Mary. 2007. Defining Academic Literacies Research: issues of Epistomology, ideology and strategy. I: Journal of Applied Linguistics 4: 5–32.

Street, Brian 2009. ”Hidden” Features of Academic Paper Writing. Working Papers in Educational Linguistics 24(1): 1–17. 

Kursstart

Kursen ges på kvartsfart under VT22 med start vecka 9.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen: