Att skriva en pedagogisk portfölj

Den här kursen är en valbar del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik vid Mittuniversitetet. Kursen riktar sig framförallt till dig som redan läst de första fyra kurserna i högskolepedagogik.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2020-10-20

Syfte

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för och utveckla sin förmåga att skriva en pedagogisk portfölj. 

Lärandemål

Huvudmålet för kursen är att skriva en pedagogisk portfölj. I detta ingår att deltagaren ska kunna
- självständigt beskriva och reflektera över sina pedagogiska ställningstaganden och kunskapssyn i relation till den pedagogiska verksamheten och dess resultat 
- visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund
- tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av den pedagogiska verksamheten och den egna professionen.

Innehåll

 • Kriterier för pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering
 • Pedagogisk grundsyn och kunskapssyn
 • Innehåll i en pedagogisk portfölj
 • Exempelportföljer och bedömning av dessa
 • Författande av egen portfölj

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen.

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier med fyra lärarledda onlineträffar.

Under kursen förekommer följande arbetssätt:

 • Seminarier och workshops
 • Individuellt arbete: skriva en pedagogisk portfölj
 • Grupparbete: bedömning av en exempelportfölj
 • Kamratgranskning

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinationer är godkända och att du deltagit vid samtliga träffar.

Examinationen består av:

 • inlämningsuppgift (bedömning av en exempelportfölj)
 • inlämning av pedagogisk portfölj
 • kamratgranskning av en kollegas portfölj

Litteratur

Obs! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

Bolander Laksov, Klara (2018), Att bedöma pedagogisk skicklighet - är det verkligen så svårt? En studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8(2), 55-68. Är sökbar via öppen resurs!

Ouellett, Matthew L. (2007), Your Teaching Portfolio: Strategies for Initiating and Documenting Growth and Development. Journal of Management Education, 31(3), 421-433. Är sökbar via öppen resurs!

Spowart, Lucy, Rebecca Turner, Shenton, Deborah & Kneale, Pauline (2017), ‘But I’ve been teaching for 20 years…’: Encouraging teaching accreditation for experienced staff working in higher education. International Journal for Academic Development, Vol 21:3, 206-218. Är sökbar via öppen resurs!

Winka, Katarina & Ryegård, Åsa (2019), Pedagogisk portfölj - för karriär och utveckling. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Referenslitteratur

Badersten, Björn & Olsson, Tomas (2015), Autentisk bedömning av pedagogisk skicklighet. LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, 26 november 2015. Är sökbar via öppen resurs!

Constantino, Patricia M.,De Lorenzo, Marie N. & Tirrell-Corbin, Christy (2008), Developing a professional teaching portfolio: A guide for success. London: Pearson; 3:e upplagan.

Trevitt, Chris & Stocks, Claire (2012), Signifying authenticity in academic practice: A framework for better understanding and harnessing portfolio assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(2), 245-257. Är sökbar via öppen resurs!

Kursstart

Under 2022 ges kursen vecka 9 t o m vecka 35.

Observera att kursen kan komma att ges på engelska, men oavsett vilket språk det blir så kan du alltid lämna in ditt arbete på svenska. Vissa gruppdiskussioner sker också på svenska. Mer information kommer senast en månad innan kursstart då välkomstbrevet skickas ut.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen:

Kontakt

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1427893