Högre utbildning i sitt sammanhang

Den här kursen är en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-04-28

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om vilka ramar och regelverk som universitetsläraren har att förhålla sig till då det gäller undervisning inom högre utbildning. I detta ingår både lagar och förordningar samt regler och förhållningssätt till samhällets och högre utbildningens värdegrund.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna

  • använda relevanta nationella och lokala regelverk som stöd för sin undervisning
  • diskutera samhällets mål med högre utbildning
  • reflektera kring det akademiska lärarskapet i relation till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati och lika villkor, hållbarhet, digitalisering och internationalisering

Innehåll

Kursen fokuserar på olika förutsättningar för undervisning inom högre utbildning, bl a:

  1. Mål och regelverk för högre utbildning (högskolelagen, högskoleförordningen, lokala regelverk etc)
  2. Kulturer inom högre utbildning och den akademiska lärarrollen,
  3. Samhällets och högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, lika villkor och livslångt lärande
  4. Internationalisering, digitalisering och hållbar utveckling

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen.

Kursen går på kvartsfart under åtta veckor. Den innefattar fyra onlineträffar i mötesverktyget Zoom. Träffarna är ungefär med två veckors mellanrum och däremellan förväntas deltagarna att lösa uppgifter individuellt eller i grupp. Under kursen förekommer följande arbetssätt:

  • Seminarier/webbinarier
  • Grupparbete
  • Individuellt arbete

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinationer är godkända.

Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av ett antal uppgifter kopplade till de olika innehållsdelarna. Examinationen sker både individuellt och i grupp.

Litteraturlista

Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

Adichie, Chimamanda Ngozi (2009), The danger of a single story, TEDTalk, https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story

Bondestam, Fredrik & Maja Lundqvist (2020), Sexual harassment in higher education – a systematic review, i European Journal of Higher Education, https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833

Brandén, Henrik (Kommande), Perspektiv på högre utbildning. Stockholm: Sanoma Utbildning (Utvalda kapitel).

Gidlund, Katarina L & Leif Sundberg (2021), Undisclosed creators of digitalization: A critical analysis of representational practices, i Information Polity, (Preprint), 1–18. https://doi.org/10.3233/IP-200230

Johansen, Jorunn Store & Elena Tkachenko (2019), Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education, i Teaching in Higher Education, 24:5, 633–648, https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1619546

Persson, Christel, Maria Melén & Daniel Einarson (2020). Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030, i Högre Utbildning, 10(1), 18–24. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949

Van Laar, Ester, Alexander van Deursen, Jan van Dijk & Jos de Haan (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in human behavior, 72, 577–588. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010

Nationella regelverk och styrdokument

Högskolelag (1992:1434)

Högskoleförordning (1993:100)

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Statskontoret 2019.

Mittuniversitetets regler och styrdokument

Mittuniversitetets examensordning, Dnr MIUN 2007/37

Regler för examination, Dnr MIUN 2020/1174

Regel för utbildningsplan, Dnr MIUN 2021/795

Regel för kursplaner, Dnr 2021/795

Mittuniversitetets kvalitetssystem, Dnr MIUN 2018/1820

Handlingsplan för lika villkor 2019, Dnr MIUN 2018/1946

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering, Dnr MIUN 2017/983

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen (2015), Mittuniversitetet

Referenslitteratur

Frågor & svar om studenträtt. UKÄ 2020-06-12.

Mittuniversitetets strategi 2019-2023, Dnr MIUN 2018/1006

Rättssäker examination. En vägledning från Universitetskanslerämbetet. UKÄ 2020, fjärde upplagan.

Styrdokument och beslut kring studieadministration

Kursstart

23 augusti 2021

Kursen ges denna gång på svenska. Inlämningsuppgifter kan skrivas på svenska eller engelska, och det går att välja mellan svensk och engelsk litteratur.

Kontakt

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428311