Den här kursen ingår i utbudet av valbara högskolepedagogiska kurser som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet och riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom lärande för hållbar utveckling.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-06-30

Syfte

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna förutsättningar att utveckla kunskaper och förhållningssätt inom lärande för hållbar utveckling, samt förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och program.  

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare, med utgångspunkt i teorier om akademisk litteracitet, efter avslutad utbildning kunna:

 • Problematisera centrala begrepp inom hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling, samt kunna redogöra för orsaker till den mångfald av olika tolkningar som finns av dessa begrepp bland olika aktörer i samhället.   
 • Problematisera högre utbildnings roll som skapare och förvaltare av såväl hållbara som ohållbara normer och förhållningssätt 
 • Självständigt och tillsammans med andra reflektera om pedagogiska och didaktiska problem och utmaningar vid integreringen av hållbar utveckling i en kurs eller ett program inom högre utbildning. 
 • Ge förslag för och motivera integreringen av hållbar utveckling i en kurs eller ett program inom högre utbildning med hänsyn tagen till ämne, vetenskapliga och ämnesdidaktiska överväganden. 

Innehåll

 • Kursen behandlar följande teman: 
  Hållbar utveckling som område – globala utmaningar och möjligheter 
 • Komplexitet, helhetsperspektiv och normkritik – wicked problems och systemtänkande 
 • Utbildning för hållbarhet – att utmana studenten 
 • Visioner och utmaningar – att integrera hållbarhet i en kurs eller ett program 

Hänsyn tas till andra förutsättningar för undervisning inom högre utbildning, såsom lika villkor, internationalisering och livslångt lärande. 

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. 
Kursen går på kvartsfart under åtta veckor. Den innefattar fyra onlineträffar i mötesverktyget Zoom. Under kursen förekommer följande arbetssätt: 

 • Individuellt arbete
 • Webbinarier
 • Grupparbete 

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända. 
Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av ett antal uppgifter kopplade till de olika innehållsdelarna. Examinationen sker både individuellt och i grupp. 

Litteraturlista

Obs! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad före kursstart. All litteratur finns tillgänglig digitalt.

Bundiers, et. al. (2020) Key competencies in sustainability in higher education—toward an agreed-upon reference framework 
 
Facer, Keri (2019) Storytelling in troubled times: what is the role for educators in the deep crises of the 21st century? 
 
Hopwood, bill (2005) Sustainable development: mapping different approaches 
 
Lynn Evans, Tina (2019) Competencies and Pedagogies for Sustainability Education: A Roadmap for Sustainability Studies Program Development in Colleges and Universities 
 
Wals, Arjen (eg, “Sustainability” in higher education: From doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning (2002), or Mirroring, Gestaltswitching and transformative social learning: Stepping stones for developing sustainability competence (2005)) 
 
Worldwatch Institute (2013). State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?  Island Press. http://blogs.worldwatch.org/sustainabilitypossible/stateoftheworld2013/ 

 
Video

Rockström, Johan (2010) “Let the environment guide our development”, TED, https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development 
 
Raworth, Kate (2018) “Doughnut economics”, TED, https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow?language=sv 
 
Stoknes, Per Esben (2018) “What we think about when we try not to think about climate change – psychology and climate change”, Climate Change Leadership MOOC, Cemus UU, https://youtu.be/cU0mc-V2Nbc 
 
En av följande handböcker:  
 
Barth, Matthias (Edt), Michelsen, Gerd (Edt), Rieckmann, Marco (Edt) (2015).  Routledge Handbook of Higher Education for Sustainable Development. Routledge. 
 
Barth, Matthias (2016). Implementing Sustainability in Higher Education. Routledge.  ISBN: 9781138693005. 
 
Stibbe, Arran (Edt) (2010). The Handbook of Sustainability Literacy: Skills for a Changing  
World. Green Books. http://arts.brighton.ac.uk/stibbe-handbook-of-sustainability/chapters 
 
Worldwatch Institute (2017). State of the World 2017: EarthEd – Rethinking Education on a Changing Planet 
 
Liepina Inese and Jutvik Gitte (2016), Education for change. A handbook for teaching and learning sustainable development ISBN 978-91-86189-01-3 (72 pp.) Available as pdf https://www.eukn.eu/fileadmin/Lib/files/EUKN/2010/288-education-for-change-handbook-english.pdf. 
 
Scott, William and Vare, Paul (2018) The world we’ll leave behind. Grasping the sustainability challenge. London and New York: Routledge. (234 pp.) 

 
Referenslitteratur 

The Worldwatch Instutute (2013) Is sustainability still possible? State of the World 2013. (100 pp.) Available as pdf at http://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/State_of_the_World/State_of_the_World_2013-Is_Sustainability_Still_Possible.pdf 
 
UNESCO (2014) Road map for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development. (37 pp). Available as pdf http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf 

Kursstart

Kursen ges på kvartsfart under VT22 med start vecka 17.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen: