Den här kursen ingår i utbudet av valbara högskolepedagogiska kurser som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet och riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom normkritisk pedagogik.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-05-06

Syfte

Den här kursens syfte är att deltagaren ska utveckla sin kompetens inom normkritisk teori och praktik i ett högskolepedagogiskt sammanhang.  

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna

  • definiera begreppet normkritik och förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelse av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer
  • analysera, problematisera och värdera den högskolepedagogiska praktiken ur ett normkritiskt perspektiv
  • visa ett fördjupat och reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet
  • använda nationella och lokala regelverk för lika villkor och inkludering som stöd i sin undervisning

Innehåll

Kursen består av följande moment:

  • Normkritik som teori
  • Normkritik i den högskolepedagogiska praktiken 

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen.

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier utspridda på tio veckor (studietakt 20 %). Den innefattar fyra träffar i mötesverktyget Zoom. Träffarna sker med ett par veckors mellanrum, och däremellan förväntas deltagarna lösa uppgifter i studiegrupper.

Under kursen förekommer följande arbetssätt:

  • Webbinarier
  • Grupparbete
  • Individuellt arbete

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinationer är godkända och att du deltagit vid samtliga träffar.

Examinationen sker genom kontinuerliga uppgifter i form av gruppuppgifter samt individuella skriftliga uppgifter. 

Litteratur

Obs! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

Arbete för lika villkor: Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamheten (2018), särskilt s. 17-20. Är sökbar via öppen resurs!

Bromseth, Janne & Björkman, Lotta (red.) (2019), Normkritisk pedagogik. Perspektiv utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur (kap 1 och 4).

Haj Brade, Lovise (2015), ”Just So You Know: I’m Absolutely Completely Normal". An Empirical Investigation of Firstness. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23(3), s. 170-186. Är sökbar via öppen resurs!

Kalonaityté, Viktorija (2014), Normkritisk pedagogik. För den högre utbildningen. Lund: Studentlitteratur (kap 1).

Pease Bob (2011), Undoing privilege – unearned advantages in a divided world. Zed books. Är sökbar via öppen resurs!

Referenslitteratur

Bromseth, Janne & Björkman, Lotta (red.) (2019), Normkritisk pedagogik. Perspektiv utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur (kap 2-3, 5-13).

Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. 2009, Forum för levande historia & RFSL Ungdom. Är sökbar via öppen resurs!

Diskrimineringslag (2008:567)

Kalonaityté, Viktorija (2014), Normkritisk pedagogik. För den högre utbildningen. Lund: Studentlitteratur (kap 2-4).

Kumashiro, Kevin (2000), Toward a Theory of Anti-Oppressive Education. Review of Educational Research. Vol 70:1, s. 25-53. Är sökbar via öppen resurs!

Kursstart och anmälan

Kursen ges nästa gång VT23 och anmälan öppnar därför inte förrän första tisdagen i oktober 2022.

Kontakt

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1427893