Den här kursen är en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning samt studier motsvarande minst 6 hp i högskolepedagogik
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-10-15

Syfte

Den här kursens syfte är att kursdeltagaren ska planera, genomföra, utvärdera och redovisa ett pedagogiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, som en del i utvecklingen av det egna akademiska lärarskapet.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna

  • genomföra och redovisa ett pedagogiskt utvecklingsarbete, relaterat till egna och andras erfarenhet samt relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning
  • diskutera pedagogiska teorier och idéer i samverkan med kollegor från det egna och andra ämnesområden
  • reflektera över det egna akademiska lärarskapet

Innehåll

I kursen genomförs ett pedagogiskt utvecklingsarbete där kursdeltagaren utgår från ett utvecklingsbehov i sin egen undervisningsmiljö. Det kan handla om behov som läraren identifierat inom sitt ämne, sin institution eller vid lärosätet i stort. Kursen innefattar planering, genomförande, utvärdering och redovisning.

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid såväl gemensamma träffar som gruppträffar och handledning.

Kursen innefattar en gemensam uppstartsträff, en gemensam avslutning, minst två gruppträffar, handledning och deltidsstudier som totalt motsvarar två veckors heltidsstudier. Kursens deltagare har möjlighet att påverka kursens schemaläggning.

Under kursen förekommer följande arbetssätt:

  • Webbinarier
  • Arbete i studiegrupper
  • Individuella uppgifter
  • Redovisning

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinationer är godkända och att du deltagit vid samtliga träffar.

Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av att det pedagogiska utvecklingsarbetet genomförs och redovisas.

Litteratur

OBS! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

Booth S, & Woollacott LC (2018), On the constitution of SoTL: its domains and contexts. Higher Education 2018:75(3), 537–551. Sökbar som öppen resurs!

Gordon, S. P. (2016), Expanding our horizons: Alternative approaches to practitioner research. Journal of Practitioner Research, 1(1), 1–18. Sökbar som öppen resurs!

Jaldemark J., Lindqvist M.H., Mozelius P. (2019), Teachers’ Beliefs About Professional Development: Supporting Emerging Networked Practices in Higher Education. In: Littlejohn A., Jaldemark J., Vrieling-Teunter E., Nijland F. (eds) Networked Professional Learning. Research in Networked Learning. Springer, Cham, 147–164. Sökbar som öppen resurs!

Larsson, M., Mårtensson, K., Price, L., & Roxå, T. (2020), Constructive friction? Charting the relation between educational research and the Scholarship of Teaching and Learning. Teaching & Learning Inquiry, 8(1), 61–75. Sökbar som öppen resurs!

+ Litteratur efter eget val

Kursstart

Kursen ges under VT22.

Observera att kursen kommer att kunna ges på engelska, men oavsett vilket språk det blir så kan du alltid lämna in ditt arbete på svenska. Vissa gruppdiskussioner sker också på svenska. Mer information kommer senast en månad innan kursstart då välkomstbrevet skickas ut.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen:

Kontakt

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428311