Den här kursen är en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet. Vid behov kan kursen komma att ges på engelska.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå:
Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2020-11-27

Syfte

Den här delkursens syfte är ge kunskap om studenters lärande i både teori och praktik. Kursen utgår från ett aktivt och studentcentrerat perspektiv på lärande. 

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna:

  • diskutera och problematisera studenters lärande utifrån egen erfarenhet och utbildningsvetenskaplig   forskning
  • använda och reflektera över betydelsen av den fysiska och digitala lärmiljön för att främja studenternas lärande
  • identifiera och diskutera normkritiska förhållningssätt i lärsituationer

Innehåll

Kursen behandlar följande delar:

  • Lärmiljöns betydelse
  • Teorier om lärande
  • Studentcentrerat lärande

Hänsyn tas till andra förutsättningar för undervisning inom högre utbildning, såsom lika villkor, internationalisering, livslångt lärande och hållbar utveckling.

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen.

Kursen går på kvartsfart under åtta veckor. Den innefattar fyra onlineträffar i mötesverktyget Zoom. Under kursen förekommer följande arbetssätt:

  • Individuellt arbete
  • Webbinarier
  • Grupparbete

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända.

Examinationen på kursen är kontinuerlig och består av ett antal uppgifter kopplade till de olika innehållsdelarna. Examinationen sker både individuellt och i grupp.

Litteratur

Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

Andrews, TM et al (2011), Active learning not associated with student learning in a random sample of college biology courses. Life Sciences Education, 10(4), p 394-405. https://doi.org/10.1187/cbe.11-07-0061 Sökbar som öppen resurs!

Barrineau, Sanna, Engström, Alexis & Schnaas, Ulrike (2019), Active Student Participation Companion. Uppsala universitet. (chap 1-4, 8-9) Sökbar som öppen resurs!

Björklund, Maria (2011). Dyslexic students: success factors for support in a learning environment. Journal of academic librarianship, 37(5), p 423-429. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2011.06.006 Sökbar som öppen resurs!

Deslauriers, Louis et al (2019), Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS 116(39), p 19251-19257. https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116 Sökbar som öppen resurs!

Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2013), Universitetspedagogik. 2., oförändrade uppl. Lund: Studentlitteratur (kap 3-4)

Knowles, Malcolm et al (2015). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. 8 ed. Milton Park: Routledge. (part 2) Sökbar som öppen resurs!

Vaughan, Norman D., Cleveland-Innes, Martha, & Garrison, Randy (2013). Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry. AU Press, Athabasca University. Sökbar som öppen resurs!

Referenslitteratur

Carless, David (2020). From teacher transmission of information to student feedback literacy: activating the learner role in feedback processes. Active learning in higher education 00(0), p 1-11. https://doi.org/10.1177/1469787420945845. Sökbar som öppen resurs!

Diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) Sökbar som öppen resurs!

Studentens lärande i centrum: Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan (2013). Stockholm: Sveriges förenade studentkårer. Sökbar som öppen resurs!

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen (2015). Mittuniversitetet. Sökbar som öppen resurs!

Kursstart

13 december 2021

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen: