Den här kursen är en valbar del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik vid Mittuniversitetet. Den riktar sig framförallt till dig som redan läst de första fyra kurserna i högskolepedagogik, men även för dig som vill fördjupa dig inom digitalisering och teknikstött lärande.

Förkunskapskrav: Examen från högskoleutbildning
Nivå: Motsvarar avancerad nivå
Omfattning: 2 veckor (motsvarar 3 hp)
Ansvarig avdelning: Forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
Senast reviderad: 2021-02-16

Syfte

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla sin digitala kompetens genom att fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom teknikstött lärande. 

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare efter avslutad utbildning kunna

  • diskutera och reflektera över digitaliseringens möjligheter inom högre utbildning
  • individuellt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination genom teknikstött lärande
  • använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärmiljöer för att stötta studenters lärande

Innehåll

Kursen består av följande delar:

  • Teorier om teknikstött lärande
  • Metoder och verktyg för teknikstött lärande 

Studieform och arbetssätt

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika ämnesområden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen.

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier utspridda på tio veckor (studietakt 20 %) med fyra lärarledda träffar. Träffarna sker både online, campus (ALC) och blended (med reservation för ändringar pga rådande omständigheter med covid-19). Under kursen förekommer följande arbetssätt: 

  • Webbinarier/workshops
  • Gruppaktiviteter
  • Individuellt arbete

Examination och betygsskala

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinationer är godkända och att du deltagit vid samtliga träffar. 

Examinationen på kursen är kontinuerlig och sker i form av ett grupparbete och individuella inlämningsuppgifter.

Litteratur

Obs! Litteraturlistan är preliminär och kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

Anderson, Terry & Dron, Jon (2011), Three generations of distance education pedagogy. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80-97. Är sökbar via öppen resurs!

Bates, Anthony William (2019), Teaching in a Digital Age. Guidelines for designing teaching and learning. Tony Bates Associates Ltd. (ett urval) Är sökbar via öppen resurs!

Keller, Christina & Hrastinski, Stefan (2009), Towards digitally literate university teachers. Nordic Journal of Digital literacy. 2009, 4(2), ss. 104-115. Är sökbar via öppen resurs!

Vaughan, Norman D., Cleveland-Innes, Martha & Garrison, D. Randy (2013), Teaching in Blended learning environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry, Issues in Distance Education, AU Press, Athabasca University. Är sökbar via öppen resurs!

+ Litteratur efter eget val

Referenslitteratur

Hrastinski, Stefan (2018), Digitalisering av högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Collaborative learning enhanced by mobile technologies, British Journal of Educational Technology, Vol 49 No 2 2018.

Kursstart och anmälan

Kursen ges på kvartsfart under VT22 med start vecka 9.

Observera att kursen kommer att kunna ges på engelska, men du kan alltid lämna in dina uppgifter på svenska. Vissa gruppdiskussioner kan också ske på svenska. Mer information kommer senast en månad innan kursstart då välkomstbrevet skickas ut.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen:

Kontakt

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428311