Disputationer

Här hittar du information om licentiatseminarium, disputation, examen och akademisk högtid.

Akademisk Högtid 2018
 • Söker du information om vilka disputationer som är aktuella? Du hittar dem i Mittuniversitetets kalendarium.

 • Licentiatseminariet är det tillfälle då licentianden offentligt försvarar sin uppsats/avhandling. Beslut om licentiatseminarium tas av dekan efter förslag från forskarkollegiet. Licentiatseminariet skall hållas inom terminstid och endast en disputation/ett licentiatseminarium ska hållas per dag, inom fakulteten.

  Tänk på att vara ute i god tid!

  Ersättning för licentiatseminariekostnader

  Fakulteten avsätter 30 000 kronor för varje licentiatseminarium. Detta skall täcka kostnader som arvode till opponent, researvoden, tryckkostnader m.m. Ersättning till opponent uppgår enligt rektorsbeslut, MIUN 2023/3114, till 5 000 kronor.

  Mallar

  Det finns mallar som ska användas när man skriver sin avhandling. Mallarna underlättar för dig när det gäller att följa Mittuniversitetets grafiska profil. Läs mer om mallarna här.

  Filer

 • Disputation är det tillfälle när doktoranden offentligt försvarar sin avhandling. Beslut om disputation tas av dekan efter förslag från forskarkollegiet. Disputationen (och spikning) skall hållas inom terminstid och endast en disputation/ett licentiatseminarium ska hållas per dag, inom fakulteten. 

  Tänk på att vara ute i god tid!

  Ersättning för disputationskostnader

  Fakulteten avsätter 60 000 kronor för varje disputation. Detta skall täcka kostnader som arvode till opponent, researvoden, tryckkostnader med mera.
  Ersättning till opponent är enligt rektorsbeslut, MIUN 2023/3114, fastställd till 10 000 kronor.

  För att beställa ISBN-nummer och boka tid för spikning, se bibliotekets hemsida.

  Avhandlingsmallar i Word

  Det finns mallar som ska användas när man skriver sin avhandling. Mallarna underlättar för dig när det gäller att följa Mittuniversitetets grafiska profil. Läs mer om mallarna här.

  Pågående avhandlingsarbeten

  De doktorander som redan har påbörjat arbetet med sin avhandling påverkas inte av de nya mallarna utan kan välja att fortsätta med sitt nuvarande upplägg.

  Styrdokument

  Riktlinjer avseende disputation för doktorsexamen vid fakulteten för humanvetenskap samt
  Regler för betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande vid disputation vid fakulteten för humanvetenskap, dnr MIUN 2018/962 finns på sidan Utbildning på forskarnivå. 


  Länkar

   

 • Mittuniversitetet firar den akademiska högtiden varje år i oktober, en högtid som alternerar mellan universitetets campusorter. På den akademiska högtiden installerar universitetet professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer. Den akademiska högtiden består av två delar. Den inleds med att professorer och hedersdoktorer håller installationstal och avslutas med en högtidlig promotions- och installationsceremoni.

  Läs mer om akademiska högtiden här.

 • Efter avslutade studier kan du ansöka om att få ut en forskarexamen. För att få en doktors- eller licentiatexamen krävs att de moment som ingår i forskarutbildningen enligt den allmänna studieplanen blivit godkända och registrerade i Ladok.

  Examensansökningar handläggs av Mittuniversitetets examensenhet.

  Ett moment som efterfrågas i examensansökan är att uppgiften Alla kurser klara ska finnas registrerat i Ladok. Ämnesföreträdare tar beslut om att alla krav på kurser enligt den allmänna studieplanen är uppfyllda. Beslutet registreras sedan i Ladok av fakultetskansliet.

  Blankett

  Ansökan om registrering av alla kurser klara i forskarutbildningen

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2024-01-08