Tor 30 sep 2021 11:04

I varje nummer av HUV-nytt får ett ämne möjlighet att övergripande presentera den verksamhet som bedrivs inom ämnet som utbildning, forskning, aktuella projekt, och planer för ämnets framtid. Den här gången har turen kommit till juridik och ämnesföreträdaren Rikard Karlsson.

Sveriges Rikes Lag

Juridik handlar om rättsreglerna som finns i samhället och hur rättsreglerna ska tillämpas. Vad vi än gör och var vi än befinner oss finns det regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter. Utan ett ordnat regelverk för vårt handlande och vår samvaro skulle samhället inte fungera.

Ämnet juridik ansvarar för undervisningen inom förvaltningsjuridiska programmet, där majoriteten av ämnets undervisning bedrivs, samt för kurser inom bland annat ekonomprogrammet, samhällsvetarprogrammet, journalistprogrammet, personalvetenskapliga programmet och programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Dessutom erbjuder vi vissa fristående kurser på grundläggande nivå. Kurser i juridik ges i Östersund, Sundsvall och på distans.

De fristående juridikkurserna är bland de mest sökta på hela lärosätet. För att möta studenternas efterfrågan har vi nyligen beslutat att inrätta en ny kurs i socialrätt som startar hösten 2022.

Forskning inom förvaltningsrätt

Juridiken delas upp i olika rättsområden som till exempel civilrätt, offentlig rätt, straffrätt, processrätt, miljörätt, EU-rätt och folkrätt. Vid Mittuniversitetet ligger fokus på offentlig rätt och då särskilt förvaltningsrätt.

Forskningen kan delas in i tre områden:

 • Samerätt
  Vid Mittuniversitetet har det länge bedrivits forskning inom samerätt. Vår forskning är en del av internationell forskning inom urfolksrätt och har dels skett genom forskningsrådsfinansierade forskning på nationell nivå, dels genom samarbete i internationella forskningsprojekt. Den samerättsliga forskningen har haft sitt fokus kring svenska rättsregler avseende samernas närings- och landrättigheter. Forskningen har resulterat i flera internationella forskningsrapporter och flera internationella antologier.

 • Offentlighet, sekretess och it-rätt (digitalisering) 
  Sedan år 2010 bedrivs forskning inom området offentlighet och sekretess med särskilt fokus på frågor som rör myndighetssamverkan. Under senare år har detta forskningsområde vidgats till att även omfatta it-rätt med fokus på frågor som rör digitalisering av offentlig sektor, såsom rättsliga förutsättningar för automatiserat beslutsfattande, profilering och AI.

  De it-rättsliga frågorna spänner över flera olika rättsområden, såsom grundlagsfrågor, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, dataskyddsjuridik och avtalsrätt. Det it-rättsliga området är under ständig utveckling och det finns en stor efterfrågan på forskning inom området.

 • Samspelet mellan privat och offentlig rätt
  År 2020 startade ett doktorandprojekt på temat privatisering av offentlig verksamhet och rättsstatens principer. Inom ramen för avhandlingsprojektet studeras de rättsliga konsekvenserna av privatisering av offentlig verksamhet för att fastställa vilka delar av den offentliga rätten som inte längre blir tillämplig, när offentliga uppgifter överlämnas till enskilda subjekt. Syftet är att ta reda på om privatisering av offentlig verksamhet, eller offentliga uppgifter, på någon nivå riskerar att urholka vår rättsstat.

Nationellt erkänd forskningsmiljö

Ämnets framtidsplaner är att fortsätta växa och skapa förutsättningar för att bedriva forskning och undervisning på hög nivå. På kort sikt är målsättningen att bygga upp en mindre men etablerad forskarmiljö som ska bli nationellt erkänd inom förvaltningsrättslig forskning.

För att stärka ämnets forskningsprofil har vi sedan den 1 juli 2021 anställt en gästprofessor på 25%. Han heter Tobias Indén och kommer från Umeå universitet. Indén bedriver forskning i gränslandet mellan privat och offentlig rätt. Han beskriver sin forskning på följande sätt:

"Sedan 2004 har jag bedrivit forskning som varit kopplad till utvecklingen av den offentliga förvaltningen. De frågeställningar och perspektiv som jag utgått ifrån i min forskning har alla präglats av de rättsliga aspekterna av problem som inte sällan uppkommer då det offentliga på olika sätt påverkar marknadens funktionssätt genom sitt agerande, antingen genom det egna näringslivsengagemanget, som stödgivare, i det offentligas egenskap av reglerande myndighet eller som beställare. De rättsområden som stått i fokus för min forskningsaktivitet är därför främst de regler som utgör ramarna det offentligas kompetens att bedriva näringsverksamhet, de konkurrensrättsliga bestämmelser som reglerar det offentligas roll som marknadsaktör, EU:s statsstödsrätt likväl som svenska bestämmelser rörande offentliga stöd samt det regelverk som omgärdar den offentliga upphandlingen."

Med hjälp av en gästprofessor hoppas vi kunna utveckla den forskningsmiljö som finns inom ämnet juridik.

Ämnet juridik har sedan år 2020 en högre seminarieserie. Den som vill delta på något seminarium är välkommen att höra av sig till rikard.karlsson@miun.se

Rikard Karlsson är lektor och ämnesföreträdare i juridik.
 

Läs mer om ämnet juridik på Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turisms webbsidor


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-15