Fre 23 sep 2022 15:17

I varje nummer av HUV-nytt får ett ämne möjlighet att övergripande presentera sin verksamhet, som utbildning, forskning, aktuella projekt, och planer för ämnets framtid. Turen har nu kommit till psykologi och ämnesföreträdaren Fredrik Åhs.

Gamla bildbanksbilder

I psykologi finns olika teoretiska infallsvinklar som spänner över olika vetenskapliga perspektiv, och har ambitionen att både beskriva, förstå och förklara människans tankar, känslor och beteende.

Därför utgör vetenskapsteori och forskningsmetodik viktiga inslag i undervisningen, som görs levande genom att studenter får pröva på olika angreppssätt via laborationer och övningar.

Tillämpningsinslag är viktiga moment, inte minst inom professionsutbildningen till psykolog. Både psykologprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet har verksamhetsförlagd utbildning.

Två utbildningsprogram och en master

Vid Mittuniversitetet finns en femårig psykologutbildning, en treårig personal- och arbetslivsutbildning där psykologi utgör ett av huvudområdena, en tvåårig masterutbildning i emotionspsykologi, samt fristående kurser, både längre och kortare, på olika nivåer och inom olika områden.

Masterprogrammet i emotionspsykologi har länge varit helt unikt i Sverige. Undervisningsspråket är engelska och programmet lockar studenter från hela Europa. Masterprogrammet karakteriseras av att en stor tonvikt läggs vid design, statistik och fysiologiska mätmetoder.

En annan styrka är vår årliga en-dags konferens i emotionspsykologi som sammanfaller vid den med obligatorisk campusträffen. Innehållet i konferensen varierar, men matchas i stort till de kurser som är aktuella. Inbjudna talare har i stort kommit från länder utanför Sverige, som Storbritannien, USA, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Portugal.

Programmets breda kursutbud till trots har kursen på ett ganska bra sätt kunnat bemannas av lärare med goda erfarenheter av emotionsforskning och av metod. Kompetensförsörjningen har under de senaste åren förstärks, inte minst genom tillsättning av två nya professorer (Fredrik Åhs, 2019, och Monique Pfaltz, 2021) med mycket stor erfarenhet specifikt mot emotionsforskning.

Forskning med känslor som övergripande tema

Forskningen spänner över många ämnesområden, med ett överbryggande tema som berör känslor, känslouttryck och känslobearbetning. Här är tre exempel på spännande projekt som pågår just nu:

  • Hur påverkar barndomstrauma sociala beteenden i vuxen ålder i olika länder? Det här projektet involverar forskare på fem kontinenter och samlar in data från tusentals forskningspersoner.
  • Hur är den psykiska hälsan hos asylsökande? Digital teknik används för att kartlägga den psykiska hälsan hos ett stort antal asylsökande i Sverige.
  • Varför är vissa mer sårbara för stress än andra? Här vill vi förstå hur genetiska faktorer kan påverka genuttryck i blod och hjärnfunktion vid stress, för att senare generera ångest och depression.

Vi gör kartläggningar, kvalitativa fördjupningsstudier, enkätstudier och experiment, ute på fältet och i vårt laboratorium. Vi välkomnar våra studenter att delta i vår forskning via övningsuppgifter och sina självständiga arbeten, och vi bejakar en stark koppling mellan utbildning och forskning.

Framtidsplaner

Vi vill öka antalet externfinansierade forskningsprojekt inom psykologi och har inlett en rad satsningar för att nå det målet. Vi vill även attrahera fler sökanden till våra kurser och program. Glädjande nog har vi där sett en ökande trend i antalet sökande över åren.

Den återkommande emotionskonferensen går av stapeln i höst efter ett flerårigt uppehåll på grund av Covid-pandemin. Den är öppen för alla som har ett intresse för känslor och psykologi. Program kommer att meddelas under hösten.

I november kommer vi att anordna ett möte i samarbete med Svenska tvillingregistret. Mötet sker på Zoom och alla som vill veta mer om möjligheterna med tvillingforskning är hjärtligt välkomna att närvara.

Läs mer om ämnet psykologi på Institutionen för psykologi och socialt arbetes webbsidor


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-29