Vägledning om campus‑ och distansarbete

Tis 20 feb 2024 09:08

Under 2023 har fakultetsnämnden, tillsammans med HLG och ämnesföreträdare, arbetat fram en fakultetsövergripande vägledning för distans- och campusarbete. Bakgrunden är de nya arbetssätt som digitaliseringen har möjliggjort och som efter pandemin bidragit till ett ökat distansarbete.

Kontor, möte, kommunikation

Vilka konsekvenser närvaron på arbetsplatsen får för kollegialitet, arbetsmiljö, individuell hälsa och lokalförsörjning har under 2022–2023 diskuterats i en rad forum. Fördelarna med distansarbete inkluderar bland annat ökad individuell autonomi, minskad stress, ökad effektivitet för vissa arbetsuppgifter, och möjlighet till anpassning efter olika livssituationer. Å andra sidan finns nackdelar såsom minskad produktivitet för vissa tjänster, risker för nedstämdhet och ensamhet, förstärkta genusmönster, och minskad social interaktion på arbetsplatsen.

Vägledningen för distans- och campusarbete syftar till att balansera flexibilitet med närvaro på campus för att främja kollegialitet och arbetsmiljö. Som grund till dokumentet finns interna beslut vid universitetet och nationella regelverk, samt forskning om distansarbetets effekter.

Ur vägledningen:

För att undvika de negativa sidorna av distansarbete, hålla oss inom ramen för universitetets regler och motivera bibehållande av nuvarande kontorsutrymme ska vi som medarbetare i normalfallet vara på arbetsplatsen på campus förutsatt att vi inte är på tjänsteuppdrag eller har ett distansavtal.

Hur vi organiserar våra möten är viktigt. Olika typer av möten passar mer eller mindre bra online.

För att skapa trivsel och tillhörighet är det viktigt att arbeta med både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön på campus.

Forskarutbildningsämnen har ett särskilt ansvar när det gäller närvaro på campus eftersom doktorander distansarbetar i lägre grad än andra.

För den som regelbundet distansarbetar två eller fler dagar i veckan ska ett distansavtal med
närmsta chef upprättas, förutsatt att arbetsuppgifterna och verksamheten så tillåter.

Vägledningen innehåller fler punkter än dessa. 

Läs hela vägledningen här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-20