Som myndighet är vi skyldiga att rapportera vissa incidenter vidare till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Integritetsskyddsmyndigheten.