Vilken information ska du hantera?

Text utan personuppgifter, sekretess eller säkerhetsskydd

En text utan personuppgifter, sekretess eller säkerhetsskydd. Även information med mer harmlösa personuppgifter, såsom kontaktuppgifter.

K-värde: 1-2

Följande lagringsytor är godkända

Information som innehåller känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter

Känsliga personuppgifter ska som utgångspunkt inte behandlas alls, om man inte kan hitta ett undantag.

Med extra skyddsvärda personuppgifter menas uppgifter av personlig natur eller som ligger nära privatlivet, exempel kan vara uppgifter om inkomst eller skulder, betyg, personnummer, värderande information eller liknande.

K-värde: 3

 

Följande lagringsytor är godkända

 • Mittuniversitetets interna arbetsytor

 • Information kan skickas med e-post om krypteringsmöjligheten i Outlook används, annars nej. Skriv endast #kryptera i ämnesraden för att använda krypteringsfunktion.

Information som kan vara sekretessbelagd

Sekretessbeslut ska grundas på en bedömning av omständigheterna i det enskilda ärendet. Här är en uppräkning av de områden som mer typiskt kan omfattas av sekretess i vår verksamhet. Alla uppgifter som kan inordnas under dessa rubriker behöver inte vara sekretessbelagda. Vid osäkerhet ska en jurist rådfrågas.

 • Uppgifter om enskilds personliga förhållanden, 21 kap OSL
 • Hälsa och sexualliv, 21 kap 1 § OSL
 • Förföljda personer, 21 kap 3 § OSL
 • Skyddad folkbokföring, 21 kap 3a §
 • Behandling i strid med dataskyddsregleringen, 21 kap 7 §
 • Forskningssamverkan, 24 kap 5 § OSL
 • Uppdragsverksamhet, 31 kap 12 § OSL
 • Statistiksekretess, 24 kap 8 § OSL
 • Sekretess i utbildningsverksamhet, 23 kap 5 och 6 §§  OSL
 • Underlag för kunskapsprov/tentamina, 17 kap 4 §
 • Personaladministrativ verksamhet, 39 kap
 • Upphandlingssekretess, 19 kap 3 6 2 stycket OSL
 • Enskilds affärsförbindelse med myndighet, 31 kap 16 § OSL

K-värde: 3

Följande lagringsytor är godkända

 • Mittuniversitetets interna arbetsytor

 • Information kan skickas med e-post om krypteringsmöjligheten i Outlook används, annars nej. Skriv endast #kryptera i ämnesraden för att använda krypteringsfunktion.

Information som omfattas av säkerhetsskydd

Information som omfattas av säkerhetsskydd (spioneri, sekretess enligt rikets säkerhet, terrorism).

Denna typ av information får inte lagras på Mittuniversitetets datorer, nätverk och externa tjänster. Om ett behov finns av att hantera den här typen av information måste en särskild utredning göras, kontakta informationssäkerhetssamordnaren på infrastrukturavdelningen (INFRA).