Workshop O365

Nytt nationellt system

Inom ramen för ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning ska lärosätena själva svara för kvalitetssäkringen av sina utbildningar. Det innebär att lärosätena formar egna system för kvalitetssäkring som inriktas både på resultat och på kvalitetsutveckling. Dessa system ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på program-/huvudområdesnivå.

 

Vad är Treklövern

Treklövern är Karlstads universitet, Mittuniversitetets och Linnéuniversitetets arbetssätt för att uppfylla UKÄs krav på kvalitetssäkring av utbildning enligt främst ESG 1.9 (regelbunden granskning). All utbildning vid de tre lärosätena ska granskas inom en sexårsperiod. Samarbetet som benämns Treklövern styrs av en ledningsgrupp som består av en vice-/prorektor och en studentrepresentant från varje lärosäte. Grunden för samarbetet är SUHF:s rekommendationer som anger att i utvärderingarna ska studenterna och deras studiegång vara i fokus. Utvärderingarna ska ta fasta på resultat, förutsättningar och processer, liksom sådant utbildningsnära kvalitetssäkrings- och kvalitets­utvecklingsarbete, som anges i Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt Högskolelagen och Högskoleförordningen.  

Granskningarna är skarpa och ersätter UKÄs utbildningsutvärderingar avseende de utbildningar som inte omfattas av UKÄs sexårscykel (dvs som istället ingår i Treklöverns sexårscykel). Rektor har full möjlighet att ta skarpa beslut (dvs avseende sanktioner) om det efter ett år skulle kvarstå allvarliga brister (”måste-åtgärder” i bedömargruppens rapport som inte åtgärdats alt där det inte pågår ett förtroendegivande utvecklingsarbete). Den avrapportering av handlingsplanerna som görs till Treklöverns ledningsgrupp ett år efter att rapporterna skickats ut är förstås vägledande. Och naturligtvis är detta ett arbete som görs i dialog med fakulteterna, råden och institutionerna.

All utbildning vid Miun ska alltså granskas, antingen av UKÄ eller av Treklövern. Detta gäller utbildning på grund- och avancerad nivå och framöver även på forskarnivå. Forskarnivån kommer snart att inkluderas i Treklöverns granskningar men här återstår fortfarande ett utvecklingsarbete.

 

Bedömargrupper

Utvärderingarna genomförs av bedömargrupper som består av minst nio ledamöter. Bland ledamöterna ska det finnas minst två externa vetenskapligt alternativt konstnärligt sakkunniga samt en extern arbetslivsrepresentant. Varje lärosäte bidrar också med en vetenskapligt/konstnärligt kompetent ledamot och en studentrepresentant. Till ordförande för gruppen ska en av de externa utses.