Hur arbetar vi med design som verktyg?

Spara favorit

Designprocessen – ett arbetsverktyg

Designprocessen utformning varierar mellan olika organisationer, projekt och
designområden. Många har sin egen beskrivning av designprocessen, men
de liknar för det mesta varandra. Nedan följer en beskrivning gjord av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).


Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produkt och tjänsteutveckling. Den ingår som en del i organisationens hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.


Designprocessen – steg 1

1. Utgångspunkter


Vi präglas av vår omgivning både i nuet och historiskt. Titta er omkring –
design berör allt och alla.


Design kan vara ett kraftfullt verktyg för att påverka och för att förmedla
nytänkande och omtanke om människan. Här samlar ni in basfakta för den
huvudriktning ni vill jobba med – information som redan finns och som
tekniskt, ekonomiskt och på andra sätt påverkar projektet. Här definierar ni
också hur mycket tid ni har, hur många som kommer att jobba i projektet och
andra viktiga förutsättningar för arbetet.

 

Designprocessen – steg 2

2. Användarstudier


Genom samtal och tester med berörda användare undersöker ni vilka behov
som finns och vilka funktioner och områden ni vill jobba med. Ni analyserar er
omvärld genom att prata mycket med några eller lite kortare med många fler,
eller både och. Även kontakter med berörda nätverk, organisationer och
media kan tas.
Det är också bra att jobba lite bredare här för att senare smalna av och tratta
ner informationen. Den informationen som ni får fram här analyseras inför det
konstruktiva arbetet.

Designprocessen – steg 3

3. Koncept och visualisering


Med utgångspunkterna och användarstudierna som plattform utvecklas nu
ett eller flera konceptförslag som presenteras och testas inom eller utanför
gruppen. Här skissar, ritar och bygger ni så att alla kan se och förstå.
Det är i detta arbete som grundidéerna växer fram och ni börjar se åt vilket
håll det lutar. Det är inte dags att bestämma sig ännu. Det är också bra att
jobba ihop med andra som har olika erfarenheter så att man får en så bred
och objektiv bild av problemet som möjligt innan man snävar in och väljer
riktning.

Designprocessen – steg 4

4. Utvärdering och konceptval


Utvärdering av de olika koncepten sker nu genom olika prioriteringar,
beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. De alternativa
förslagen ställs mot varandra. Detta kan göras flera gånger om innan ni måste
bestämma er om det är ett eller flera förslag ni ska ta till slutavgörandet.
Nu vet ni vart ni är på väg och vilka ni ska arbeta vidare på. Förberedande
aktiviteter inför presentationen påbörjas.

 

Designprocessen – steg 5

5. Justering och genomförande


Det valda förslagen vidareutvecklas och förfinas. Nu är det dags att bestämma
vilket förslag ni skall tävla med. Det slutliga förslaget presenteras, testas och
utvärderas i gruppen. Arbetet kräver samarbete så att ni gör det bästa ni kan
tillsammans. Era argument anpassas till det förslag ni kommit fram till så att
designarbetets alla fördelar framhävs.
Det är nu dags att producera det slutgiltiga förslaget med text, skisser och
bilder så att det kan skickas in.

 

Designprocessen – steg 6

6. Uppföljning och utvärdering


Efter det att ni lämnat in förslaget utvärderas allt ni gjort för att se om ni skulle
kunna göra det bättre i framtiden. Detta inkluderar hur ni har jobbat i gruppen
och förslaget som ni skickat in.