Samverkan med Timrå kommun

Spara favorit 26 okt oktober 2018
Timrå

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Målet är att på lång sikt är att ett eller flera områden med nationellt och internationellt erkännande för ökad attraktivitet för Timrå kommun och Mittuniversitetet. Forskningsområden vid Mittuniversitetet utvecklas i samspel med utveckling av Timrå kommuns verksamheter.

För avtalsperioden, som löper under 2018-2021, prioriteras följande områden:

  • Verksamhetsutveckling genom digitalisering
  • E-arkiv: öppen data och integration till verksamhetssystem,
  • E-tjänster: nytta som prioriteringsgrund,
  • Optimering av samspel samhälle och näringsliv,
  • Välskött skola: utvärdering av insatser för resultat samt kunskapsspridning,
  • Bostäder och integration: från institution till egen bostad,
  • Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning.

Nedan kan du ta del av de forskningsprojekt som utgör samarbetet, pågående och avslutade

Forskningsprojekt

Duvkom - Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

Sammanfattning av förstudie

Genom nationella forskarskolan GRADE (graduate school for digitalisation of education) genomförs forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor och utbildningsväsende bidrar tilla tt stärka kvaliteteten i utbildningsverksamheten. Det är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall. För att formulera och säkerställa att uppställda mål nås samt att dialog om genomförande förs kontinuerligt tillförs projektet en referensgrupp som består av projektledare och två deltagare från varje kommun. Referensgruppen träffas ca 6 gånger per år. 

Inom projektet rekryteras en doktorand som ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering av utbildning inom för, grund- och gymnasieskolan. Praktiknära och tillämpbara forskningsresultat inom ledning och implementering av digitaliseringsprocesserna, en högre digitaliseringskompetens inom de deltagande kommunernas utbildningsväsende, modeller för kunskapsöverföring är viktiga redskap för resultatspridning. 

Text från pressmeddelande 25 maj 2018

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall.

– Digitaliseringen av skolan innehåller många olika komplexa aspekter, inte minst hur digitaliseringen kan främja elevernas måluppfyllelse. Då skolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet blir detta en kvalitetssäkring för oss där det också känns extra roligt att kunna samarbeta med regionens universitet, säger Sofia Hård, biträdande rektor på Arenaskolan i Timrå.

I projektet genomförs fallstudier på olika skolor och ett förväntat resultat är att digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar. Målsättningen är att doktoranden ska presentera en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot digitalisering inom för-, grund- och gymnasieskolan. Med projektet som katalysator kommer kommunerna att stödjas i sin utveckling av skolans digitala miljö.

– Att införa digitaliseringen i skolan är ett måste för att kunna förbereda eleverna som samhällsmedborgare. Den digitala tekniken är ett bra hjälpmedel för pedagogerna i undervisningen. Den stärker dessutom likvärdigheten, säger Katarina Eriksson, IT-strateg på barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun satsar under en fyraårsperiod en miljon kronor medan Timrå och Härnösands kommuner satsar 500 000 kronor vardera under samma tidsperiod för att finansiera projektet. Mittuniversitetet satsar lika stora delar som kommunerna tillsammans, två miljoner kronor. Pengarna avsätts via samarbetsavtalen mellan kommunerna och Mittuniversitetet. 

– Vi har tätorter av olika storlek och glesbygd i vår region, vilket ger möjlighet till en nationell testbädd med många olika skolmiljöer. Regionen är en av landets mest IT-intensiva med ett mycket stort engagemang och stor kunskap inom IT och digitalisering, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik och förenar nu dessa områden i en satsning för att utveckla ett spetsområde inom digitalisering. Satsningen i Västernorrland går under epitetet DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna).

– Det känns jättebra att vi kan göra det här tillsammans med Mittuniversitetet, Sundsvall och Timrå. Digitaliseringen i skolorna är en strategiskt viktig utvecklingsfråga för hela regionen och när vi satsar tillsammans kan vi nå betydligt längre än var och en för sig, säger Sofia Pettersson, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektet blir också en del av den nationella Forskarskolan GRADE, Graduate school for digitalisation of education, som finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Den kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet.

 

Projektledare

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik Mittuniversitetet, e-post jimmy.jaldemark@miun.se, telefon 010-142 82 88

Projektansvarig Sundsvalls kommun

Eva Jönsson, e-post eva.jonsson@sundsvall.se, telefon 070-604 41 97

Projektperiod 

2018-07-01 -- 2022-06-30

Beviljad finansiering

2 miljoner sek

Läs mer i beslutsunderlag

Läs mer i pressmeddelandet

Läs pressmeddelandet om forskarskolan GRADE

FFFF – Framtidens flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning

Förstudien syftar till att genom samverkan stärka arbetet mot Timrå kommuns och Mittuniversitetets respektive visioner. Studien syftar till att möjliggöra tillväxt och kompetensförsörjning i befintliga företag i Timrå kommun och till kompetenta forskare vid Mittuniversitetet. Universitetet avser att förstärka sin ledande position i specifika forskningsområden kopplade till fjärrstyrd flygtrafikledning och avancerad teknik för flygplatser.

Målen med projektet är att:

• Ta fram en vision om den framtida flygplatsen där avancerad teknik i ökad utsträckning kompletterar människor för att öka säkerhet, funktionalitet och användbarhet.
• Skapa en översikt över lämpliga tekniker som kan bidra till den framtida flygplatsen genom litteraturstudier, samt sammanställa forskningsverksamhet vid Mittuniversitetet som kan bidra till den framtida flygplatsen. Översikten ska prioritera tekniker som bedöms som särskilt kostnadseffektiva för att nå visionen.
• Kartlägga hur kompetensen vid Mittuniversitetet möjliggör utveckling av XGeMS i kontexten av fjärrstyrning av flygtrafikledningssystem samt övrig verksamhet vid flygplatsen kopplat till säkerhetskontroll, bagagehantering, med mera.
• Undersöka hur redan framtagen teknik kan tillämpas i en fallstudie – Mittuniversitetet tillämpar tekniken på data som Luftfartsverket tillhandahåller.
• Identifiera regionala och nationella utvecklingsföretag som potentiellt kan bidra till den tekniska utvecklingen vid Sundsvall-Timrå flygplats. Upparbeta en relation inom forskning och utveckling med aktörer som bedriver verksamhet vid RTC idag, och positionera platsen Timrå samt Mittuniversitetet som ledande inom utvecklingen fjärrstyrning av flygplatsverksamhet
• Skapa en projektplan med tydliga forskningsfrågor samt identifierade finansiärer för samarbete med företag fokuserat på framtagande av

Projektägare: Professor Mårten SjöströmProjekttid: 2017-11-01 – 2018-04-30

Läs mer i beslutsprotokolletLyssna

Digitala tjänster - Från policy till slutanvändare

Projektet syftar till att identifiera och skapa förståelse för digitaliseringsinitiativs avsedda nyttor i strategier, samt hur och i vilken grad dessa nyttor manifesteras och upplevs i praktiker. Projektet ska studera i vilken mån strategier och operationalisering av strategierna i form av utveckling av e-tjänster överensstämmer med varandra med utgångspunkt i de nyttor som lyfts fram. De förväntade resultaten antas vara till användning för både beslutsfattare som fördelar resurser samt praktiker som utvecklar och tillhandahåller tjänsterna.

Syftet med projektet är att identifiera och förstå digitaliseringens avsedda nyttor i strategier, nyttors skapande i praktiker, samt nyttors tillgodogörande i användning. Ett särskilt fokus kommer att läggas på demokratiska aspekter av digitaliseringprocessen.

Att identifiera vilka nyttor och risker som framhävs i strategier och praktiker är ett av målen, liksom att att bidra till ökad förståelse för vad som bidrar till harmonisering mellan strategi och operationalisering, från policy till slutanvändare.

Läs mer i beslutsprojektetLyssna

10
3
Timrå kommun logotype

Kontakt

Kontaktpersoner Mittuniversitetet

Måns Fahlander, projektledare
E-post mans.fahlander@proandpro.se
Telefon 070-514 57 31

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Susanna Öhman, dekan för humanvetenskapliga fakulteten (HUV)
E-post susanna.ohman@miun.se 
Telefon:

Kontaktpersoner Timrå kommun

Andreaz Strömgren, kommunchef
E-post:
Telefon: 070-55 06 770

Monica Ljungmark Åfeldt, verksamhetsutvecklare
E-post: monica.ljungmark-afeldt@timra.se
Telefon 072-526 13 85

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Timrå kommun

Mall för ansökanLyssna