SHREC-projektet hanterar utmaningen med övergången till koldioxidsnål energi. Syftet är att underlätta för företag och hushåll att investera i förnybar energianvändning för att sänka sina CO2-avtryck.

SHREC projektbild

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för regionala aktörer, industri och akademi att samverka utifrån de lokala utmaningar som råder. Det görs genom att dra lärdomar från andra europeiska aktörer samt, för Mittuniversitetets del, genom att skapa en nära relation till ansvariga tjänstemän och politiker i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. På så sätt kan aktiva forskare tillsammans med ansvariga för de regionala utvecklingsfonderna proaktivt bidra till en smart specialisering i de regionala strategierna och därtill kopplade utlysningar och utvecklingsprojekt. Mittuniversitetet kommer också aktivt inom ramen för projektet att söka samarbete med representanter för kommuner och industrin i regionen.

Mittuniversitetet ser att det finns stora möjligheter att skapa internationella nätverk för eventuella framtida forskningssamarbeten och också få ökad kunskap om hur andra europeiska miljöer arbetar för att utveckla samarbetet mellan regionala företag och offentliga organisationer för hållbar tillväxt. Samarbetet handlar om att ta till vara de forskningsmiljöer som finns och om möjligt samutnyttja forskningsinfrastrukturen för att skapa en konkurrenskraftig region.

Mittuniversitetet riktar sig mot "Programme under the investment for growth and jobs goal for Mid North Sweden Thematic objective 4 - Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors."

Tidsperiod för projektet:  1 aug 2019 - 31 juli 2023

Budget: 1,844,165.00 Euro

 

Kontakt

Karin Nygård-Skalman

Projektledare|Project Manager

010-1428250