Med målet att bygga upp valideringskompetens hos Mittuniversitetet och Folkuniversitetet genomförs valideringsarbete både på våra Campusorter och genom uppsökande verksamhet. Målsättningen är också att samordna olika valideringsinsatser och tydliggöra verktygslådan av de valideringsinstrument som finns. 

Med kunskap om den aktuella och kommande lärarbristen vill RUN tillsammans med Sundsvalls kommun samt SYV och lärarutbildningen vid Mittuniversitetet genomföra ett pilotprojekt kring validering och kompetensutveckling för modersmålslärare och studiehandledare med utländsk lärarexamen eller annan akademisk examen. Genom pilotprojektet vill vi utveckla ett arbete med att bygga strukturer för validering av modersmålslärares och studiehandledares examen, utformning av individuella studieplaner för dem samt kompetensutveckling utifrån dessa. Sundsvalls kommun vill ta till vara på den kompetens som redan finns hos de anställda i kommunen genom att öka modersmålslärares och studiehandledares anställningsbarhet inom grund‐ och gymnasieskolan. Fler lärare med utländsk lärarexamen eller annan akademisk examen ska få lärar‐ eller ämneslärarlegitimation så att de kan arbeta som behöriga lärare. På sikt så planeras också insatsen att genomföras i samverkan med Östersunds kommun.

Vidare för en avgörande framgångsfaktor är att samtliga berörda aktörer som i nuläget arbetar med olika former av validering, involveras i projekten. Hittills har Antagningsenheten och Studieadministrationen på Mittuniversitetet engagerats. I detta projekt finns också möjligheten att samordna arbete och medel för myndighetsuppdraget om validering. 

Validering och kompetensutveckling modersmålslärare

Slutrapport för pilotprojekt kring validering och kompetensutveckling för modersmålslärare och studiehandledare med utländsk lärarexamen eller annan akademisk examen.

Kontakt

Ulrika Auno

Koordinator|Coordinator

010-142 81 57