Om gymnasiesamverkan

Spara favorit 26 jan januari 2018
Vetenskapsdagen i Östersund våren 2014

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har ett utökat uppdrag med att utveckla och förstärka samverkan mellan Mittuniversitetet och regionens gymnasieskolor.

Projektets syfte och mål

Det övergripande målet för projektet är att utveckla en systematisk och långsiktig samverkan med lärare och elever i regionens gymnasieskolor.

Vidare ska projektet även verka för att:

  • Stimulera en god ömsesidig utbildning, såsom forskningssamarbeten, utvecklingsprojekt, fortbildning, lärare möter lärare, elever möter studenter
  • Stärka Mittuniversitetets roll som regionens universitet och att vara en självklar samverkanspart
  • Förbättra överströmningen mot högre utbildning i regionen
  • Utveckla och förstärka RUN – regionalt utvecklingsnätverk

Organisation för samverkan

För att genomföra en systematisk och uthållig samverkan mellan MIUN och regionens gymnasieskolor krävs ett samlat grepp för att skapa en gemensam organisation. Projektets och gymnasiets gemensamma mål är att det ska finnas en tydlig formaliserad personoberoende kanal mellan Mittuniversitetet (MIUN) och gymnasieskolorna, där information kan utbytas och samverkan organiseras.

På MIUN finns en projektgrupp med två koordinatorer på övergripande nivå och ett antal samordnare på avdelningsnivå. Se medarbetarinfo för kontakt.

På gymnasiet har en grupp/nätverk av så kallade samverkanssamordnare börjat formats där varje intresserad skola utser en eller flera personer som representant/er för skolan.
Tanken är att projektgruppen på MIUN och samverkanssamordnare ska utgöra grunden för dialog, koordinering och samordning gällande gymnasiesamverkan.

Handlingsplan

Gymnasiesamverkan ska handla om gemensamma utbyten mellan universitetet och gymnasieskolan. Den ska verka för att öka förståelsen och etablera goda relationer mellan organisationerna. På gymnasiet ska samverkan omfatta inte bara eleverna och lärarna utan hela skolorganisationen. Alla skolor, oavsett ägandeform ska ha möjlighet till kontakt och samverkan. För MIUNs del omfattas mer eller mindre hela organisationen då gymnasiets ämnen och intressefrågor spänner över både fakultets- som avdelningsgränser. Verksamheten och samverkansformerna kan delas in i två kategorier beroende på om de riktar sig mot lärare/personal eller mot elever.

Elever
Projektet har i dialog med gymnasieskolorna utvecklat en progressionsmodell som syftar till att gymnasieelever i alla årskurser ska möta universitetet med aktiviteter som är anpassade till varje elevgrupp. Tanken är att öka motivationen hos eleverna att klara gymnasiestudierna samt att inspirera eleverna att sikta mot en högre utbildning och på så sätt verka för en ökning av regionens överströmningsfrekvens.

Lärare/personal
Projektet samverkar med gymnasiet på både ett strukturellt plan och på en aktörsnivå. Den strukturella delen omfattar bland annat strategiska och organisatoriska frågor för att säkerställa en systematisk och långsiktig samverkan mellan organisationerna samt samordning av de insatser som initieras från respektive organisation.
På aktörsnivå har projektet framförallt initierat, planerat och arrangerat Fortbildningsdagar på Mittuniversitetet under vecka 44, då det är höstlov, och lärarna traditionellt har tid för fortbildning. Syftet har varit att genom dialog med skolorna ge givande och relevant fortbildning samt att ge MIUN möjlighet att visa sina lokaler och sin verksamhet/forskning samt möjlighet att etablera kontakter mellan gymnasielärarna och universitetslärare/lektorer/forskare. Det har funnits ett stort intresse och efterfrågan hos gymnasielärarna om fortbildning anpassad till gymnasieskolan.

Kontakt Åsa Bång

Åsa Bång
Koordinator RUN (regionalt utvecklingsnätverk)
Projektledare gymnasiesamverkan

Kontakt Gertrud Alirani

Gertrud Alirani
Koordinator gymnasiesamverkan