Om gymnasiesamverkan

Spara favorit 13 aug augusti 2019

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har ett utökat uppdrag med att utveckla och förstärka samverkan mellan Mittuniversitetet och regionens gymnasieskolor.

Om Nätverket för gymnasiesamverkan

Det övergripande syftet med gymnasiesamverkan är att stärka samverkan mellan Mittuniversitetet och regionens gymnasieskolor och förbättra förutsättningarna för övergång till högre studier i regionen.

För att uppnå syftet arbetar nätverket genom:

 • återkommande utbyten mellan gymnasielärare alternativt elever och representanter för ämnen och institutioner på universitetet.
 • utbyten som fokuserar forskningsanknytning
 • att bibehålla och utveckla samverkansmodellen:
  • att stärka aktiviteternas relevans för båda parter genom
   gemensam planering
  • få ökad kunskap om varandras verksamheter genom
   kontinuerligt informationsutbyte
  • underlätta möjligheter till samverkan genom kontaktpersoner inom
   respektive verksamhet som fungerar som en första väg in

Organisation för samverkan

För en systematisk och uthållig samverkan mellan Mittuniversitetet och regionens gymnasieskolor har en organisation för samverkan implementerats baserat på en tydlig, formaliserad personoberoende kanal mellan Mittuniversitetet och gymnasieskolorna där information kan utbytas och samverkan organiseras.

På Mittuniversitetet finns en gymnasiesamverkansgrupp med två koordinatorer på övergripande nivå och ett antal samordnare på ämnes-/institutionsnivå.

På gymnasieskolorna har alla skolor möjlighet att utse representanter för sin skola, så kallade samverkanssamordnare, som ingår i nätverket och utgör skolornas part i samverkan mellan Mittuniversitetet och gymnasieskolorna. Läs mer om nätverket här.

Projektgruppen på MIUN och samverkanssamordnarna utgör grunden för dialog, koordinering och samordning gällande gymnasiesamverkan.

Handlingsplan

Gymnasiesamverkan ingår som en del i RUN och omfattas därmed av deras treåriga verksamhetsplan och handlingsplaner som tas fram varje år. Utöver det har en struktur för gymnasiesamverkan tagits fram med två huvudsakliga återkommande aktiviteter. En central del i dessa aktiviteter är att de utformas i dialog med nätverket. Dessa aktiviteter är:

 • Vetenskapsdagen för gymnasieelever är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE/) med fokus på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till gymnasiearbetet. Ett annat syfte är också att eleverna får besöka Mittuniversitetets campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier.
 • Fortbildningsdagen för gymnasieskolornas personal med syfte att erbjuda relevant fortbildning, att ge MIUN möjlighet att sprida sin forskning samt möjlighet att etablera kontakter mellan gymnasielärarna och universitetslärare/lektorer/forskare. Det har funnits ett stort intresse och efterfrågan hos gymnasielärarna om fortbildning anpassad till gymnasieskolan. Det sker återkommande varje år och fr.o.m. 2019 inom ramen för RUN-konferensen som även riktar sig till förskolans- och grundskolans personal.