Från och med hösten 2020 startar en försöksverksamhet med forskningscirklar med fokus på aktuella frågor och utmaningar inom förskola och skola. Två cirklar startar hösten 2020 och sex cirklar startar våren 2021.

Cirklarnas syfte och mål

Det övergripande syftet med forskningscirklarna är att stärka förskolans/skolans och lärarutbildningens möjlighet att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De ska utgöra ett forum för kollektiv kunskapsinhämtning och ett ömsesidigt kunskap- och erfarenhetsutbyte där deltagarna tillsammans diskuterar utmaningar som finns inom respektive tema och vilken kunskap och erfarenhet som kan kopplas till detta. Genom att tillsammans söka, läsa och diskutera aktuell forskning och hur den kan omsättas i praktiken skapas förutsättningar att stärka den vetenskapliga grunden. Vidare finns möjlighet att dokumentera erfarenheter från flera olika verksamheter och på så sätt erhålla ny beprövad erfarenhet. I detta sammanhang är begreppen forskningslitteracitet respektive praktikerlitteracitet användbara. De förstnämnda innebär förmågan att självständigt söka, förstå, värdera och använda aktuell vetenskaplig kunskap i sin praktik. Det andra innebär kortfattat kunskap om skolpraktik och dess komplexitet och frågeställningar.

Syftet med cirklarna är också att tillsammans identifiera frågor och utmaningar som kan vara intressanta för framtida FoU-projekt.

Målet med forskningscirklarna är att bidra till att utveckla både lärosätets lärarutbildning och skolforskning samt den verksamhet deltagande förskole- och skolpersonal på olika nivåer befinner sig i genom att:

  • uppmärksamma och problematisera de frågor och utmaningar deltagarna upplever knutna till det tema som behandlas
  • stärka deltagarnas forskningslitteracitet
  • stärka deltagarnas praktikerlitteracitet
  • öka kunskapen, byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, inom det aktuella temat
  • diskutera och pröva hur ovanstående kunskap kan omsättas i den egna praktiken
  • dokumentera de kunskaper och erfarenheter som framkommer under arbetet genom någon typ av skriftlig dokumentation eller annan form av redovisning
  • tillsammans identifiera och utveckla idéer om forskningsfrågor som skulle kunna ligga till grund för större eller mindre FoU-projekt, men också t.ex. lärarstudenters självständiga arbeten

Upplägg och förutsättningar

Varje forskningscirkel pågår under ett år och leds av en till två forskare och lärare på Mittuniversitetet. Varje cirkel består av sex träffar på totalt 20 timmar där första träffen är fysisk och gemensam för de cirklar som startar samtidigt och pågår kl. 11.00−16.00 inkl. lunch. Övriga träffar i varje forskningscirkel genomförs digitalt (troligen via Zoom) under eftermiddagar, i huvudsak mellan 13.30−16.30. Mer information kommer efter att anmälningstiden gått ut.

Alla deltagare förväntas delta aktivt i det arbete och de diskussioner som sker under träffarna samt läsa litteratur och genomföra överenskomna uppgifter mellan träffarna. Deltagare bör därför garanteras en avsatt tid, förslagsvis två timmar per vecka, i sin tjänst för att kunna delta.

Anmälan

Forskningscirklars upplägg innebär att antalet deltagare måste begränsas. Därför kommer max 12 personer att antas till varje cirkel. Om antalet anmälda överskrider antalet platser är det först till kvarn som gäller med följande undantag: först och främst prioriteras en spridning av deltagare från så många huvudmän som möjligt. Detta för att inte en och samma kommun ska kunna ta upp en stor andel av platserna i en cirkel. Vid anmälan får man en bekräftelse på att man anmält sig. Bekräftelse på att man kommit med eller inte får man när anmälningstiden gått ut. Det är rektor som anmäler deltagare.

  • Anmälan för cirklar med start hösten 2020 öppnar den 4 maj klockan 12.00 och stänger den 25 augusti.
  • Anmälan för cirklar med start våren 2021 öppnar den 1 september klockan 12.00 och stänger den 21 september.

Anmälningsformulär för respektive forskningscirklar hittas under de olika temasidorna, se nedan.

Teman

Cirklarnas olika teman har tagits fram i dialog med representanter från skolhuvudmännen och medarbetare knutna till Mittuniversitetets lärarutbildning.

Start hösten 2020 (anmälan är stängd)

1. Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolans studieförberedande program

2. Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom grundskolan

Start våren 2021

3. Elevaktivt arbetssätt i NO och SO. En forskningscirkel för lärare inom högstadiet

4. Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan. En forskningscirkel för pedagoger i förskolan

5. Skolförbättring i förskolan – Hur svårt kan det vara och hur svårt det kan vara. En forskningscirkel för pedagoger i förskolan

6. Laborativ matematikundervisning. En forskningscirkel för lärare i årskurs 1-3 och 4-6

7. Elevinflytande som didaktisk praktik. En forskningscirkel för lärare i grundskolan om hur elevinflytande kan förstås och utvecklas i undervisning

8. Digitala teknologier – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolan

Fördjupad information

Inbjudan till forskningscirklar

Fördjupad information om cirklarnas syfte, mål, innehåll, upplägg och förutsättningar

Kontakt

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 80 55