Forskningscirklar

Under hösten 2020 och våren 2021 har det startats upp sju forskningscirklar. Vi planerar nu för en ny satsning på forskningscirklar inför läsåret 2021/22. Mer information kommer inom kort.

Cirklarnas syfte och mål

Det övergripande syftet med forskningscirklarna är att stärka förskolans/skolans och lärarutbildningens möjlighet att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kortfattat är målet med varje forskningscirkel att:

  • uppmärksamma och problematisera de frågor och utmaningar deltagarna upplever knutna till det tema som behandlas
  • öka kunskapen, byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, inom det aktuella temat
  • diskutera och pröva hur ovanstående kunskap kan omsättas i den egna praktiken
  • stärka deltagarnas forskningslitteracitet (förmågan att självständigt söka, förstå, värdera och använda aktuell vetenskaplig kunskap i sin praktik)
  • stärka deltagarnas praktikerlitteracitet (kunskap om skolpraktik och dess komplexitet och frågeställningar)
  • dokumentera de kunskaper och erfarenheter som framkommer under arbetet genom någon typ av skriftlig dokumentation eller annan form av redovisning
  • tillsammans identifiera och utveckla idéer om forskningsfrågor som skulle kunna ligga till grund för större eller mindre FoU-projekt, men också t.ex. lärarstudenters självständiga arbeten

Upplägg och förutsättningar

Alla cirklar leds av två forskningscirkelledare och den totala tiden för cirkelträffar är 20 timmar. Hur timmarna fördelas över tid och när träffarna ska äga rum beslutas av deltagarna och forskningscirkelledarna tillsammans. .

Cirklarna kan genomföras digitalt, men också fysiskt om läget tillåter och det finns önskemål om detta.

Alla deltagare förväntas delta aktivt i det arbete och de diskussioner som sker under träffarna samt läsa litteratur och genomföra överenskomna uppgifter mellan träffarna.

Träffarna är kostnadsfria, men kostnader för litteratur kan tillkomma.

Teman

Cirklarnas olika teman har tagits fram i dialog med representanter från skolhuvudmännen och medarbetare knutna till Mittuniversitetets lärarutbildning. Under perioden hösten 2020 till hösten 2021 ges följande cirklar:

1. Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolans studieförberedande program

2. Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom grundskolan

3. Elevaktivt arbetssätt i NO och SO. En forskningscirkel för lärare inom högstadiet

4. Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan. En forskningscirkel för pedagoger i förskolan

5. Laborativ matematikundervisning. En forskningscirkel för lärare i årskurs 1-3 och 4-6

6. Elevinflytande som didaktisk praktik. En forskningscirkel för lärare i grundskolan om hur elevinflytande kan förstås och utvecklas i undervisning

7. Digitala teknologier – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolan


Fördjupad information

Fördjupad information om cirklarnas syfte, mål, innehåll, upplägg och förutsättningar

Så här har vi jobbat/jobbar vi med att ta fram forskningscirklarna

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95