Forskningscirklar för arbetslag/arbetsgrupper

Under hösten 2020 och våren 2021 startades det upp sju forskningscirklar. Vi fortsätter nu vår satsning på forskningscirklar och nu har du som skolhuvudman möjlighet att genomföra en forskningscirkel tillsammans med forskare från Mittuniversitetet. Vi ser fram emot din ansökan!

Samhällsvetarstudenter

Vi fortsätter med forskningscirklar!

Vi gör nu en fortsatt satsning på forskningscirklar. Forskningscirklarna kommer att startas under hösten 2021. Det är du som skolhuvudman som anmäler teamet/arbetslaget. Längre ned på sidan kommer det att publiceras förslag på teman men du kan också själv ge förslag på tema i din ansökan.

Cirklarnas syfte och mål

Det övergripande syftet med forskningscirklarna är att stärka förskolans/skolans och lärarutbildningens möjlighet att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kortfattat är målet med varje forskningscirkel att:

 • uppmärksamma och problematisera de frågor och utmaningar deltagarna upplever knutna till det tema som behandlas
 • öka kunskapen, byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, inom det aktuella temat
 • diskutera och pröva hur ovanstående kunskap kan omsättas i den egna praktiken
 • stärka deltagarnas forskningslitteracitet (förmågan att självständigt söka, förstå, värdera och använda aktuell vetenskaplig kunskap i sin praktik)
 • stärka deltagarnas praktikerlitteracitet (kunskap om skolpraktik och dess komplexitet och frågeställningar)


Förutsättningar

 • Det specifika temat för just er cirkel bör utgå från de behov som uppmärksammats i er egen verksamhets systematiska kvalitetsarbete. Längst ner på sidan kommer vi inom kort att publicera förslag på teman som våra forskare på Mittuniversitetet har kompetens och önskemål att genomföra. Det är också möjligt att komma med egna önskemål och vi får då se om vi kan matcha dessa utifrån den kompetens och de tjänster som finns på lärosätet. 
 • Varje cirkel ska ha mellan 8-10 deltagare från er verksamhet. Cirkeldeltagare kan vara såväl personal inom skolhuvudmannens förvaltning som personal inom förskola och skola (grundskolan, gymnasiet och/eller Komvux).   
 • Cirklarna leds av en-två forskare vid Mittuniversitetet som deltar vi varje cirkelträff. Varje cirkel ska pågå under en till två terminer och begränsas till att omfatta högst sex träffar á tre timmar. Träffarna genomförs digitalt.  
 • Forskningscirklarna startar under hösten 2021.


Ansök om att genomföra en Forskningscirkel!

Ansökan (använd gärna detta formulär) om att genomföra en forskningscirkel görs av skolhuvudman till Mittuniversitetets ULF-projektgrupp. Urvalet av vilka som sedan får möjlighet att genomföra en forskningscirkel under läsåret 2021/22 görs utifrån följande kriterier:  

 • Att det finns en forskare på Mittuniversitetet som matchar den kompetens som efterfrågas och att denne har utrymme i sin tjänst. 
 • Att det finns en kort, men tydlig motivering till varför ni vill bedriva just denna forskningscirkel och hur en forskningscirkel kan bidra till att utveckla den egna verksamheten. Detta bör bygga på behov som uppmärksammats i den egna verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
 • Att det finns en plan för vilka som ska delta samt deltagarnas förutsättningar att delta i cirkeln inklusive att delta i träffarna, att läsa viss litteratur och pröva saker i den egna verksamheten mellan träffarna.
 • Först till kvarn.


Vi kontaktar er när vi får er ansökan. Vid frågor, kontakta Anna Östlin Brismark.

Ansökan skickas via e-post till: Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

 

Förslag på teman Forskningscirklar läsåret 2021/22

Teman Forskningscirklar läsåret 2020/21

Läs mer om ULF på Mittuniversitetet

Läs mer om ULF nationellt

 

Kontakt