Praktiknära skolforskningsprojekt

Vi fortsätter  nu satsningen på praktiknära skolforskningsprojekt. Det innebär att verksamma inom skola /förskola och forskare på Mittuniversitetet nu erbjuds att söka medel motsvarande två-tre veckors arbetstid för att tillsammans utveckla en praktiknära skolforskningsprojektidé.

Böcker forskning

Bakgrund

Mittuniversitetet ingår i den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning – ULF (Utveckling, Lärande, Forskning)som pågår under åren 2017–2021. Efter beslut från regeringen kommer denna verksamhet att förlängas till 2024 för att därefter permanentas. Försöksverksamheten ska pröva och utveckla modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 

Under 2020 utlyste ULF-försöksverksamheten på Mittuniversitet medel till två praktiknära skolforskningsprojekt vilka nu kommit igång (Digitala läromedel i praktiken samt Ledarskapspraktik i förskolan och förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete). 

 

Utlysning av såddmedel Praktiknära projektmedel

Nu erbjuds medel till forskare och/eller forskargrupper och skolpersonal att tillsammans utveckla en praktiknära forskningsprojektidé. Planen är att senare under hösten 2021 eller våren 2022 genomföra en ny utlysning av medel för ett antal större ULF-projekt.  Vid sidan av detta finns det förstås möjlighet att söka medel från andra forskningsfinansiärer. Till exempel har Skolforskningsinstitutet tillförts ytterligare medel för att finansiera just praktiknära forskningsprojekt. Vidare finns för vissa skolhuvudmän möjlighet att genomföra projekt inom ramen för de s.k. kommunavtalen.

Utlysningen av medel sker i form av s.k. Såddpengar (seedmoney). Detta innebär medel som tillhandahålls vid starten av ett projekt eller initiativ för att hjälpa en idé att få “luft under vingarna.”  Syftet med denna utlysning är, som framgått ovan, att bidra till att initiera nya skolforskningsprojekt i samverkan mellan teori och praktik/ lärosäte och skolhuvudmän.

 

Läs mer och ansök om SÅDD-medel här.

Läs mer om ULF nationellt här.


Praktiknära forskning – vad är det?

I detta sammanhang innebär praktiknära skolforskning att forskningsfrågorna och projektidén ska utgå från behov, utmaningar och frågeställningar som verksamma möter i anslutning till skolverksamhet. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisning, men även övriga delar av en skolverksamhet kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Den forskning som är tänkt att bedrivas ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för de verksamma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet. Praktiknära skolforskning innebär forskning för och/eller med förskolelärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet.

 

 

Kontakt