ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.
Regeringen har givit universiteten i Göteborg, Uppsala, Karlstad och Umeå huvudansvaret att leda arbetet med ULF och andra lärosäten har sedan kunnat ansluta sig till dessa. Mittuniversitetet har tillsammans med fem andra lärosäten valt att samverka med Umeå Universitet.

Det övergripande nationella målet med ULF är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Denna samverkan syftar bland annat till att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i såväl olika skolverksamheter som lärarutbildningarna samt att utveckla samarbetet mellan skola och akademi när det gäller att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och spridas till fler. Både förskola och skola omfattas av ULF.

 

ULF på Mittuniversitetet

Inom Mittuniversitet finns ett välutvecklat samarbete mellan regionens 19 kommuner och universitetet. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har i uppdrag att vara samordnande och samverkande mellan Mittuniversitetets lärarutbildning och regionens kommuner. Genom RUN har Mittuniversitetets lärarutbildning och kommunerna en regional möjlighet att gemensamt:

  • stimulera och bedriva skolforskning
  • bedriva förbättrings- och kvalitetsarbete
  • initiera och stödja erfarenhetsutbyte
  • verka för en ömsesidig kompetensutveckling för parternas personal
  • arbeta för att nationella insatser inom skolan kommer vår region till nytta
  • upprätthålla och vid behov stärka och fördjupa samverkan mellan Mittuniversitetet och skolformerna för barn, ungdomar och vuxna

Genom RUN finns också redan etablerade organ och nätverk där både representanter från lärarutbildningens olika institutioner och kommunerna ingår.

Utifrån försöksverksamhetens syfte och mål samt de specifika behov som identifierats för Mittuniversitet och regionens kommuner fokuseras framför allt följande två områden för Mittuniversitetets verksamhet:

  • att utveckla samverkan kring praktiknära forskningsprojekt där fler, och framför allt mindre kommuner kan delta som aktiva parter
  • att utveckla aktiviteter med syfte att stärka förskolans/skolans och lärarutbildningens möjlighet att basera sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Senaste nytt från ULF

Nationella ULF-gruppen ger ut ett nyhetsbrev för att sprida resultat och erfarenheter samt informera om vad som är på gång inom ULF. I nyhetsbrevet presenteras artiklar och reportage med lokala exempel på samverkan där skolpersonalens och forskarnas röster hörs. 

Nyhetsbrev oktober

Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev juni

Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev februari

Nyhetsbrev januari

Nyhetsbrev december

Nyhetsbrev november

Nyhetsbrev oktober

 

Mer information om regeringsuppdraget ULF

ULF Spaning nr 7

Frågor och svar om ULF

Läs mer om ULF nationellt

Regeringens satsning på praktiknära skolforskning