Forskningsgranskningen ARC13 | 2013 |

Ett 50-tal internationella experter granskade 28 forskningsämnen och sju forskningscentra vid Mittuniversitetet under 2013. När ARC13 (Assessment of Research and Coproduction) genomfördes var det med besked.

arc13

Initiativet till granskningen av Mittuniversitetets forskning togs vid arbetet med  Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016. Granskningen delfinansierades av KK-stiftelsen och förarbetet gjordes tillsammans med Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad. Inför utvärderingen rekryterades ett 50-tal internationella experter från hela världen – från den akademiska världen, näringslivet och offentligheten.

Steg ett var att samtliga enheter som skulle genomlysas – 28 forskningsämnen och 7 forskningscentra – fick göra en självvärdering. De beskrev och analyserade sina miljöer, styrkor och svagheter, ekonomi, nyttiggörandet av forskning med mera. Självvärderingarna skickades sedan till de internationella expertpanelerna.

Steg två var att expertpanelerna kom hit under en vecka i november 2013. De besökte samtliga campus och träffade representanter från ämnena och forskningscentren. I slutet av veckan samlades alla för diskussioner och återkoppling.

Steg tre var att expertpanelerna skickade en utförlig rapport till var och en av de 35 genomlysta enheterna.

– Genomlysningen har varit oerhört värdefull för oss. Bland annat såg vi att vissa enheter behövde bli bättre på internationalisering, att vi behövde bli bättre på att fånga upp talanger samt att vi behöver stärka utvecklingen av lokala forskningsstrategier. Efter genomlysningen bestämde sig Mittuniversitetets styrelse för att avsätta 100 miljoner till en handlingsplan för hur forskningen ska utvecklas i enlighet med forskningsstrategin, berättar professor Håkan Wiklund, även vicerektor med ansvar för implementering av forskningsstrategin.