Universitetskanslern om högskolesveriges framtid

Spännande, roligt och otroligt viktigt – så beskrev Harriet Wallberg hur hon såg på sitt uppdrag som universitetskansler när hon tillträdde den 1 juni 2014.

Harriet

Innan hon tillträdde posten som den högste tjänstemannen inom svensk universitet- och högskolesektor var hon rektor för Karolinska Institutet. Här utvecklar hon sin syn på framtidens universitet och högskolor i allmänhet och på Mittuniversitetet.

Vilka framtida utmaningar ser du för universitet och högskolor?

– Jag ser flera utmaningar för universiteten och högskolorna. Att bibehålla och öka kvaliteten i de utbildningar man ger är en central sak. Anslagen till utbildning behöver därför höjas. Jag menar även att forskningsanknytningen i utbildningarna måste bli bättre än i dag. Det är oroande att sprickan mellan forskning och utbildning är så stor. Dessa verksamheter hänger ihop, och forskningen kan omöjligt behålla sin kvalitet om vi inte parallellt satsar lika mycket på utbildningen.

– Det är också angeläget att den svenska högskolan blir mer internationell. Studenternas rörlighet ökar och intresset för MOOC-kurser fortsätter att växa. Ska våra svenska universitet och högskolor kunna vara attraktiva i framtiden måste lärosätena prioritera att arbeta mer internationellt. Annars är risken att man om tio år vaknar upp och undrar vart alla studenter tog vägen. Det är även viktigt att bygga starka forskningsmiljöer som är internationellt attraktiva för att kunna rekrytera globalt.

– Jag tycker också att lärosätena behöver renodla sina roller, det skulle bli mer effektivt. Alla varken kan eller ska göra allting. En del lärosäten måste till exempel ta ett större ansvar för att bedriva internationell konkurrenskraftig forskning medan andra bör ta ett större ansvar för utbildningssidan. Vissa lärosäten kan satsa mycket på samverkan med näringsliv medan andra nischar sig på annat sätt.

Kommer vi att se några stora skillnader i högre utbildning om exempelvis 20 år?

– Vi kommer se ett betydligt flexiblare utbildningssystem i framtiden där man kan bygga ihop kurser eller terminer så att det bättre passar de egna behoven. Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och en anställd måste vara beredd på att arbetsuppgifterna ändras. Det finns därför ett behov av flexiblare kurser och vidareutbildningskurser. Jag hoppas och tror också att högre utbildning kommer att vara mycket mer internationell.

Vilket skulle ditt bästa råd för Mittuniversitetets framtida utveckling vara?

– Att nischa sig och hitta en tydlig profil, att ha det där unika som gör Mittuniversitetet eftertraktat. Det handlar till exempel om er ambition att ha program i nära samverkan med forskningen och att flexibelt lärande ska vara ledordet för all er utbildning.