Mittuniversitetets psykologmottagning

Psykologmottagningen är en utbildningsmottagning på campus i Östersund. Den riktar sig till vuxna och behandlingsarbetet bedrivs av psykologkandidater i slutet av sin utbildning.

MI7A5658.jpg

Varför?

Skälen att gå i behandling kan vara oro och ångestbesvär, nedstämdhet eller olika former av stress- eller livsstilsrelaterade hälsoproblem.

Hur?

Om du går på vår mottagning bokas behandlingssessioner en gång per vecka under en till två terminer. Under sommaren är mottagningen stängd. Varje session varar 45-50 minuter. Behandlingen inkluderar i regel både samtal och praktiska övningar. Utöver det ingår även uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Sessionerna filmas och psykologkandidaterna får professionell handledning av legitimerade psykologer. Behandlingen är kostnadsfri.

Även Internetbehandling

Vi erbjuder också internetbehandling. Internetbehandling har visat sig vara en väl fungerande metod för att behandla psykisk ohälsa. Under behandlingen arbetar du med text, bild, film och övningar. Parallellt har du kontakt med en psykologkandidat.

Kvalitetssäkrad och seriös behandling

Verksamheten vid mottagningen följer de föreskrifter och förordningar som gäller för hälso- och sjukvård.  Alla samtal journalförs, diagnos ställs baserat på diagnosmanualen DSM-5, tystnadsplikt råder och mottagningens behandlingsverksamhet kvalitetssäkras.

Forskning pågår

Eftersom vi är en utbildnings- och forskningsmottagning kan du komma att tillfrågas om att delta i forskning. Forskningsprojekt knutna till psykologmottagningen annonseras separat och har i regel egen anmälan. Dessa projekt är etiskt granskade och verksamheten följer etablerade etiska forskningsriktlinjer. Deltagande är frivilligt och föregås alltid av att deltagaren lämnar skriftligt informerat samtycke.

Hur söker man?

Mottagningen tillämpar endast självanmälan och tar inte emot remisser från andra sjukvårdsenheter eller läkare. Välkommen att anmäla intresse för behandling till hösten 2020 här.

Vem kan söka?

Mottagningen tar emot motiverade sökande inom ett brett spektrum av problemområden. Nedstämdhet och/eller ångest och oro, mer avgränsade specifika rädslor, samt olika former av stress- och/eller livsstilsrelaterade hälsoproblem utgör huvuddelen av mottagningens verksamhetsområde.

Skäl för avvisning

Vi bedriver inte akut vård och vi har inga läkare knutna till mottagningen. Om vi bedömer att den sökande har behov av att få komma till en enhet med helt vårdansvar kan vi av patientsäkerhetsskäl avvisa sökande. Eftersom vi är en utbildningsmottagning kan vi också komma att prioritera olika typer av problem under olika terminer eller under olika delar av den kliniska utbildningen. Vi behöver säkerställa att vi får sökande som motsvarar våra psykologkandidaters utbildningsbehov. Vi kan också behöva avvisa sökande från behandling på vissa specificerade grunder, till exempel:

  • Anställning vid institutionen eller anhörig till student
  • Praktiska problem med att närvara vid samtal varje vecka
  • Kan inte medverka vid telefonscreening (intervju)
  • Flertalet tidigare avbrutna behandlingskontakter
  • Pågående annan behandling
  • Pågående missbruk
  • Pågående ätstörningsproblematik
  • Svår och/eller långvarig depression
  • Svår övrig psykiatrisk problematik

Välkommen att anmäla intresse för behandling till hösten 2020!

När blir jag kontaktad?

Vanligtvis gör vi löpande bedömningar och försöker kontakta dig som anmält intresse inom två veckor. I perioder med många anmälningar eller vid ledigheter kan det dock ta längre tid än vanligt innan du blir kontaktad. Efter att du har blivit kontaktad fattar vi beslut inom ett par veckor, beslutet innebär antingen att vi kan erbjuda plats på väntelistan eller måste tacka nej, alternativt hänvisa till annan vårdgivare.

Vid vårterminsslut och sommaruppehåll kan vi inte garantera bedömning förrän i samband med höstterminens start i september.

Hantering av personuppgifter

Verksamheten vid mottagningen följer lagar och riktlinjer i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) PSL, (Patientsäkerhetslagen) och GDPR (dataskyddsförordningen). Alla samtal journalförs, diagnos ställs baserat på diagnosmanualen DSM-5 och mottagningens behandlingsverksamhet kvalitetssäkras. De som kan ta del av dina personuppgifter är mottagningsansvarig, behandlande student, en administrativt anställd personal och handledare. Samma sekretesskydd gäller som inom den offentliga vården, vilket bland annat innebär att alla som arbetar på vår mottagning har tystnadsplikt. Vi strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt med respekt för varje individs personliga integritet samt följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden.

Ansvarig för mottagningen är leg. psykolog Anna Leiler.

För mer detaljerad info inklusive information om skyddsombud och tillsynsmydighet klicka här.