Behandling och hantering av personuppgifter

I ärenden som gäller frågor om och hanterandet av ansökan om examen och tillgodoräknande så kommer dina personuppgifter att behandlas av Examensfunktionen.

Detta för att på ett rättssäkert sätt kunna handlägga din ansökan enligt de regelverk som finns. Vid behov kan även lämplig person/enhet/institution inom organisationen kontaktas. Utanför organisationen kan dina personuppgifter komma att användas vid verifiering, i samband med kontakt med andra lärosäten samt med Socialstyrelsen då det gäller inhämtning av information om giltig legitimation för sjuksköterskor.

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska beläggas med sekretess. Om begäran inkommer så att dina personuppgifter kan komma att behöva överföras digitalt till tredje land vid t.ex. verifiering av studier, inhämtar vi ditt samtycke under förutsättning att vi har aktuella kontaktuppgifter. 

Regler för hur din ansökan vid Mittuniversitetet ska bedömas återfinns i den lokala examensordningen, tillgodoräknandeordningen samt nationella regelverk.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Ditt examensbevis bevaras således för all framtid vid Mittuniversitetet. Information om din examensansökan i studieregistret gallras enligt beslut av Riksarkivet och följs upp av gemensamma rutiner på nationell nivå. Ansökan och beslut om tillgodoräknande bevaras för all framtid enligt gällande föreskrift från Riksarkivet. Information om din tillgodoräknandeansökan i ärendehanteringsregistret gallras. Du har rätt att få tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse av dina personuppgifter. Om du t.ex. upptäcker felaktigheter i ditt examensbevis är det viktigt att du kontaktar Examensfunktionen så snart som möjligt så att korrigering kan göras, examen@miun.se. Om du har frågor om dina person- och kontaktuppgifter som ligger i Ladok vänd dig till ladok@miun.se. 

Du har rätt att lämna klagomål på användningen av dina personuppgifter. Antingen kan detta ske till Mittuniversitetets dataskyddsombud eller direkt till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig: Mittuniversitetet
Fysisk företrädare: avdelningschef för Avdelningen för studieadministration Agneta Sundvisson.
Dataskyddsombud vid Mittuniversitetet: Emelie Holmlund, tel. 010-142 80 00 vx,
e-post Emelie.Holmlund@miun.se.

Läs mer