Information om hantering av personuppgifter

I ärenden som gäller frågor om och hanterandet av ansökan om examen och tillgodoräknande så kommer dina personuppgifter att behandlas av Examensfunktionen.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna hantera det ärende som ifyllnaden av denna blankett resulterar i.   Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med regelverket för arkiv, bevarande och gallring. Hur detta tillämpas vid Mittuniversitetet redovisas i aktuell dokumenthanteringsplan. Har du frågor om hanteringen, kontakta Mittuniversitetets dataskyddsombud.

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess.  Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Mittuniversitetets dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information: Personuppgifter och allmän handling      

Kontakt

Examensenheten

Examensenheten

010-142 80 07

Läs mer