Examensbeviset skapas utifrån dina studiemeriter och du måste ha följt ett visst regelverk. Regelverket bygger på nationella och lokala bestämmelser och skiljer sig åt mellan lärosäten och antagningsterminer.

Program eller fristående kurser?

Oavsett om du sätter samman din examen genom att läsa fristående kurser eller genom att läsa ett program så måste examensfordringarna vara uppfyllda. Om du väljer att läsa fristående kurser föreslår vi att du börjar läsa det 30 högskolepoäng på det vi kallar A-nivå - den grundläggande kursen - i det huvudområde du är intresserad av för att sedan fördjupa dig med B-nivån och så vidare.

Olika examensfordringar beroende på lärosäte

För att få ett bevis över en viss examen måste fordringarna/reglerna för denna examen vara uppfyllda. De examensfordringar som är nationella/gemensamma för samtliga högskolor/universitet i Sverige anges i högskoleförordningen. Varje lärosäte får också besluta om egna examensfordringar - preciserade krav - vilket betyder att landets högskolor kan ställa olika krav för samma examen. Vid varje lärosäte kan du finna beslut om vilka examensfordringar som gäller just där. Mittuniversitetets regelverk finner du i Examensordningen.

Rätt examensbeskrivning?

Ibland kan en examensbeskrivning finnas i flera versioner. Välj i första hand version utifrån den termin du antogs till utbildningen. För varje beskrivning anges det vilken antagningsperiod den i första hand är avsedd för.

I examensbeskrivningarna nämns ofta huvudområden, ämnen samt inriktningar. I Mittuniversitetets ämnes- och huvudområdeslista finner du bl a vilka examensnivåer olika ämnen kan utgöra inom respektive huvudområden. Du finner även engelska översättningar och avdelningstillhörighet.

Övergångsregler och deadlines

När en examensbeskrivning ersätts med en ny version träder ibland en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas enligt de äldre fordringarna.

Många lärarexamina löper t ex ut 2020-06-30, vilket innebär att senast det datumet ska alla betyg vara satta för de kurser som ska ingå i examensbeviset och din examensansökan ska inkomma till Mittuniversitetets examensenhet senast den dagen.

Regelverk

  •  

Läs mer