Vilka dokument behöver bifogas ansökan?

Spara favorit

När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare studier bör följande handlingar bifogas:

 • Kursbevis eller studieintyg
 • Kursplan inklusive litteraturlista
 • Bifoga även kursplan för den kurs/moment som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet) Learning
 • Agreement (för dig som lämnat Sverige för utbytesstudier i annat land)

 

När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet än studier (t.ex. arbetslivserfarenhet) bör följande styrkta handlingstyper bifogas:

 • Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid
 • En utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, med exempel, och utifrån kursplanens lärandemål kunna teoretiska reflektera och visa på att du uppnår målen i kursen, en koppling mellan teori och praktik.
 • Underlag som kan styrka ansökan så som t.ex. lektionsplanering, skriftliga utvärderingar, intyg av genomgångna fortbildningar etc., underlag som visar på en personlig insats.
 • Om du har erhållit handledning, bifoga underlag på detta samt i vilken utsträckning du erhållit handledning
 • Referens till närmaste chef/arbetsgivare
 • Bifoga även kursplan för den kurs som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet)
 • I förekommande fall, beslut om reell kompetens

 

Utöver ovanstående handlingar ska du på begäran kunna komplettera de handlingar som kan behövas för att ansökan ska anses vara fullständig. Inskannade originalhandlingar mailas i PDF-format.

OBS! Originalhandlingar kan komma att krävas in. Utländska handlingar ska dels inges på originalspråk, dels vara översatta till engelska eller svenska språket av auktoriserad översättare (undantag från detta kan beviljas). Det ska tydligt framgå information om poängsystemet, omfattning och betygsystemet.