Arbetsmiljö

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare samt ett förstahandsval för studenterna.

Mittuniversitetets ambition är att tillsammans med medarbetare och studenter skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Vi utgår från Arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagstiftningen; jämställdhet och lika villkor ska råda.

Med arbetsmiljö menar vi;

  • den psykosociala miljön i det samarbete och de relationer som arbetet/studierna ger
  • arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation
  • lokaler, utrustning, inredning, maskiner samt kemiska produkter

Våra ansträngningar ska syfta till att:

  • verka för hälsa och välbefinnande åt alla i fysiskt, psykiskt och socialt avseende
  • arbetet och studierna ska ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och utveckling i en organisation som präglas av respekt för varandra
  • förhindra ohälsa och olycksfall och aktivt arbeta med förebyggande och rehabiliterande åtgärder för att minska risken för arbetsrelaterade sjukskrivningar.

 

Tillämpning för att uppnå våra mål och viljeriktning

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för våra chefer, medarbetare och studenter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska ingå som en del i det dagliga arbetet och ska bedrivas i samverkan. Arbetstillfredsställelse och möjlighet till utveckling är viktigt.

Vid förändringar i verksamheten ska vi riskbedöma konsekvenserna för arbetsmiljön och förebygga riskerna. Arbetsförhållanden ska anpassas och utvecklas efter medarbetarnas olika förutsättningar. Kost¬naden för en bra arbetsmiljö ses som en investering.

Mittuniversitetets chefer, medarbetare och studenter ska ha kunskap om riskerna i verksamheten och om de skyddsåtgärder som behövs. Alla ska medverka till att skapa en god arbetsmiljö och verka för en hälsosam arbetsplats.

Alla chefer, medarbetare och studenter ska verka för att kränkande särbehandling inte förekommer på arbetsplatsen. 

Skyddskommitté, företagshälsovård och studenthälsovård är viktiga aktörer i arbets-miljöarbetet.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren
Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa, olycksfall och risken för sjukfrånvaro från arbete/studier. 

Rektor har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna ligger i linjeorganisationen, på Mittuniversitetet har närmaste chef med personalansvar också ansvar för arbetsmiljön. Chefer har efter fördelning, ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Medarbetaren/studenten
Alla medarbetare/studenter ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dag-liga arbetet. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast till respektive chef/skyddsombud/lärare rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot en god arbetsmiljö.

Skyddsombud
Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska verka för att arbets-givaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 

Studentskyddsombud
Studentskyddsombudet företräder studenterna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för att Mittuniversitetet uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Mittuniversitetets arbetsmiljöpolicy att ladda ner