I denna checklista finns de steg som du som student behöver gå igenom innan, under, och efter utlandsstudierna.

Förbehåll med anledning av Covid-19 pandemin för studenter som tilldelats utbytesplats:
Mittuniversitetet kan med stöd av 37§ första punkten förvaltningslagen komma att återkalla beslut att tilldela utbytesplats om universitetet bedömer att det är nödvändigt, till exempel till följd av utvecklingen av Covid-19 pandemin.

1. Inför dina utlandsstudier

Ansökan till värduniversitetet

Om du blir nominerad till en utbytesplats är nästa steg att skicka in ansökningshandlingar till värduniversitetet. Den internationella kontaktpersonen på din avdelning har aktuell information om tillvägagångssätt.

Kursval

Kursval görs i samråd med den avdelning där du studerar. Beroende på ditt val av värduniversitet kan du själv behöva leta lämpliga kurser och kursbeskrivningar. Stäm av kurserna med din avdelning genom att tillhandahålla kursbeskrivningarna och fyll i Learning Agreement som är ditt förhandsbesked på att kurserna kan tillgodoräknas i din examen.

Learning agreement

I denna sektion är det viktigt att du uppmärksammar de olika versionerna av Learning Agreement. Digitalt Learning Agreement för studier inom Erasmus+ (DLA) eller Learning Agreement (LA) för studier utanför Europa/Erasmus+. Kontrollera att du fyller i rätt version.

Båda versioner av Learning Agreement innehåller kontaktinformation till student, hemlärosäte, och värdlärosäte, namn på alla kurser som planeras läsa utomlands, och hur de planeras att tillgodoräknas på hemlärosätet. Exempelvis valbar termin 30 hp, eller ämne och nivå (tex Företagsekonomi B, 30 hp). Dokumentet signeras av studenten och kontaktpersoner på båda lärosäten. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det en preliminär överenskommelse på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas mot din examen, förusatt att överenskommelsen följs. Färdigställt Learning Agreement med alla signaturer är ett krav för att kunna beviljas Erasmus+ stipendium.

Studier inom Erasmus+

Erasmus+ studier höstterminen 2022/vårterminen 2023: Digitalt Learning Agreement skrivs och signeras i systemet Mobility-Online. 

Studier utanför Europa/Erasmus+

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i blanketten Learning Agreement. Denna blankett ska vara ifylld och undertecknad av Mittuniversitetet innan avresa. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det en preliminär överenskommelse att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas mot din examen, förutsatt att överenskommelsen följs. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser. 

Kopia av dokumentet skickas till International Relations Office.

Klicka här för att komma till dokumentet Learning Agreement för studier utanför Europa.

Erasmusstipendium för studier

Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES kan du söka EU:s Erasmus+ stipendium. Blanketten fylls i av dig och skrivs under av den internationella kontaktpersonen på din institution innan den lämnas till International Relations Office. Din utbytestermin behöver vara på heltid under minst 90 dagar.

Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver rättigheter och skyldigheter som inbegriper både dig som student och värduniversitetet.

Klicka här för att att komma till Ansökan om Erasmusstipendium för studier (PDF) 

Klicka här för att läsa om Erasmus Student Charter (PDF)

Erasmus+ Green Travel: Om du väljer att resa miljövänligt till din Erasmus+ studiedestination kan du få extra stipendium. Kontakta International Relations Office för mer information.

Klicka här för mer information om Erasmus+ stipendium.

 

Språkbedömning för erasmusstudenter

Alla studenter som deltar i utbyte inom Erasmus+  ska genomföra ett webb-baserat språktest innan utresa och efter hemkomst. Testet heter Erasmus+ Online Language Support (OLS), tar cirka 30-40 minuter att genomföra och är en bedömning som jämför studenters språkkunskaper innan och efter Erasmusperioden. Resultaten delas inte med värduniversitetet utan är endast för EU-kommissionens egen utvärdering och för studentens kännedom. För den som vill finns sedan möjlighet att gå en webb-baserad språkkurs kostnadsfritt.

  • Testet genomförs i det huvudsakliga språket för utbytet.
  • Länk till testet skickas till den epost-adress som registrerades i ansökan om utbyte.
  • Gör testet före ifyllnad av Learning Agreement, eftersom resultatet ska fyllas i där.

Klicka här för att läsa mer om testet Erasmus+ Online Language Support.

Registrering av utlandsstudier

Du behöver vara registrerad på Mittuniversitetet under din utlandsperiod. Bland annat av försäkringsskäl och för att kunna få studiemedel. Skicka ditt antagningsbesked från värduniversitetet till International Relations Office så registreras du 2-3 dagar innan terminsstart. Du kan söka studiemedel trots att du ännu inte är registrerad. Blanketten Intyg om deltagande i utlandsstudier kan skickas till CSN så snart du har fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet. 

CSN och studiemedel

Du kan söka studiemedel för utlandsstudier hos CSN. Du laddar upp ditt antagningsbesked från värduniversitetet och skickar in blanketten "Intyg om deltagande i utbytesprogram" . Denna blankett finns på CSNs webbsida

Försäkring

Beroende på var du ska åka så behövs olika typer av försäkringar. Se över din hemförsäkring och se vad den täcker. Överväg sedan om du behöver ett komplement.

EU-kortet
Beställ ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan om du reser inom EU/EES. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar.
Försäkringskassan EU-kort

Student-UT försäkring
Alla utresande studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för sitt program (registrerade i ladok under utlandsperioden) är försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du får ett försäkringskort som gäller under studie/praktiktperioden samt två veckor före och efter. Du hämtar kortet hos de internationella koordinatorerna: Maria Fredlund i rum G3313 Östersund och  Emma McKeogh i N312 Sundsvall.

Vi rekommenderar även att ladda ner appen "Kammarkollegiet på resan."

Observera att vid en del universitet i USA och Kanada är det obligatoriskt för utbytesstudenter att också köpa deras försäkring. 

Försäkringsvillkor för Kammarkollegiet STUDENT UT

Visum och uppehållstillstånd

Det är ditt ansvar att kontakta ambassad eller konsulat för att ansöka om visum. Reglerna och kostnader varierar beroende på land och hur länge du ska vara borta. Sök visum i god tid.

Utländska ambassader och konsulat i Sverige

Erasmus student charter

Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver rättigheter och skyldigheter, som inbegriper både dig som student och värduniversitetet.

Erasmus Student Charter (PDF).

2. Under dina utlandsstudier

Confirmation of studies abroad

Vi vill veta att du tryggt och säkert kommit fram till ditt värduniversitet, och vi behöver även få bekräftelse på de faktiska datumen för din studieperiod.

Blanketten Confirmation of studies abroad laddas upp i ditt konto i Mobility Online, 2 veckor efter ankomst och innan hemresa, så snart du vet datumet för din sista dag på plats på värduniversitetet. 

Klicka här för att ladda ner blanketten "Confirmation of studies abroad" (PDF)

Ändring av kursval

Kontakta din akademiska kontaktperson vid institutionen om du behöver byta en kurs, ändra ditt Learning Agreement eller avbryta en kurs under dina utbytesstudier. 

Uppdatera sedan ditt Online Learning Agreement (OLA) om du studerar utomlands inom Erasmus+, eller fyll i delen During the mobility/Changes to Learning Agreement om du använt pappersversionen.Skicka det till kontaktpersonen på din institution och till International Relations Office.

Klicka här för att ladda ner pappersversionen "Changes to LA" 

Reserapport

Skriv en reserapport där du berättar om dina förberedelser och erfarenheter under utlandsstudierna. Du väljer själv om din rapport ska vara tillgänglig för andra studenter. Mallen till reseberättelsen hittar du här (Word).

Avbrott

Meddela både värduniversitetet och Mittuniversitetet om du behöver avbryta dina utlandsstudier

3. Efter dina utlandsstudier

Tillgodoräknande

Du ansöker själv om tillgodoräknande efter att du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och se till att du har tillgång till kursplanerna (på papper eller digitalt).

Du ansöker till Examensenheten genom att fylla i Ansökan om Tillgodoräknande online. Learning agreement, kursplaner, och betygsutdraget behöver bifogas. Information finner du på sidan om tillgodoräknande

Om du inte fått ditt officiella betyg innan nästa termin startar vid MIUN eller om du inte hunnit få dina kurser tillgodoräknade innan nästa termin startar vid MIUN, kontakta programansvarig och akademiska kontaktpersonen på din institution i god tid för att lösa eventuella frågor kring registrering till nästa termins kurser.

Rapportering för erasmusstipendiater

Checklista efter utbytet:

1.  Skicka in det underskrivna Confirmation of departure till International Relations Office. Datumen ska vara de faktiska datumen på plats på värduniversitetet.

2. Besvara Erasmus Participant Survey. Länk till rapporten skickas till din e-post. 

3. Gör OLS språkbedömning. Länk till bedömningen skickas till din e-post.

4. Fyll i sektionen i Learning Agreement som heter After the Mobility. Skickas till International Relations Office.

När detta är inskickat får du de återstående 30% av Erasmusstipendiet.

 

Dela med dig av dina erfarenheter

Studenter som studerat utomlands kommer att få tillfälle att delta vid exempelvis informationspass till andra studenter, och/eller informationspass om hur man kan framhäva sin utlandsperiod i sitt framtida yrkesliv. Du kommer att få inbjudan om att delta.

Kontakt

International Relations Office

International Relations Office