Innan du ansöker om reell kompetens är det viktigt att du läser igenom informationen nedan.

Vad menas med Reell kompetens?

Om du helt eller delvis saknar formella betyg och meriter för behörighet, men på annat sätt, genom yrkeslivserfarenhet, anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning, så kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning och så vidare.

Syftet med en prövning är att Mittuniversitetet i förhållande till utbildningens behörighetskrav ska bedöma om din samlade kompetens ger dig möjligheten att klara av den utbildning du söker. En bedömning av reell kompetens handlar således inte om att befrias från ett eller flera behörighetskrav utan det kan vara en möjlighet för dig att bli behörig till en utbildning på annat sätt än enbart genom formella betyg och meriter. Observera att om du redan är formellt behörig så görs ingen prövning. Om du är osäker på om du redan är formellt behörig eller har funderingar ta kontakt med vår Studievägledning.

Om du blir behörig till en utbildning på grundval av din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock på att behörighet bara är det första steget till att bli antagen till en utbildning, i regel måste du även konkurrera om en utbildningsplats i ett urval. Söker du en utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare så grundar sig i regel urvalet på betyg (gymnasiet, komvux, folkhögskola) och högskoleprovsresultat. Blir du behörig genom reell kompetens och saknar ett meritvärde från ett avgångsbetyg från gymnasiet, komvux eller omdöme från folkhögskola så kan du inte delta i betygsurvalet. För att få ett meritvärde att konkurrera med rekommenderar vi dig därför att göra högskoleprovet.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du anmäler dig till en utbildning. Observera att ansökan ska vara oss till handa senast sista anmälningsdag, sena ansökningar beaktas inte.

Anmälan på Antagning.se

Börja med att göra en anmälan på Antagning.se till de utbildningar du vill söka till vid Mittuniversitetet. Fyll därefter i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens".

Tänk på att fylla i rätt termin som ansökan avser samt namn och anmälningskod på de utbildningar du söker vid Mittuniversitetet. Markera på blanketten om din ansökan avser grundläggande behörighet, särskild behörighet eller om både grundläggande och särskild behörighet ska avses. För särskild behörighet behöver du också fylla i vilka behörighetskrav du formellt saknar.

Personlig motivering och relevanta dokument

Vidare ska du till din anmälan bifoga en personlig motivering där du med egna ord, så noggrant och tydligt som möjligt, beskriver din reella kompetens, hur du förvärvat den och på vilket sätt du anser att din reella kompetens ger dig förutsättningar att kunna klara den utbildning du söker. Detta gör du på blanketten "Bilaga till ansökan om bedömning av reell kompetens".

Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka de meriter du åberopar i din personliga motivering med relevanta dokument som till exempel intyg, utlåtande från arbetsgivare, betyg, kursintyg och så vidare.

OBSERVERA! Det är av yttersta vikt att du noggrant tänker genom när du formulerar din personliga motivering, det vill säga motiverar, beskriver och lyfter fram relevant kompetens för den sökta utbildningen. Detta krävs för att vi skall kunna göra en korrekt bedömning av din bakgrund. Om motivering saknas eller är bristfälligt och om relevanta dokument saknas gör vi ingen bedömning. Ta gärna kontakt med våra Studievägledare eller Antagning om du har frågor eller funderingar.

Var skickar jag ansökan och när?

Din ansökan, bilaga och meriter går bra att ladda upp via ditt konto på Antagning.se  Kan du inte ladda upp går det även att skicka dem per post till:

Antagningsservice

R 312

106 53 Stockholm

 

Viktiga datum

Ansökan, bilagan och meriterna ska vara uppladdade/inkomna senast sista anmälningsdag vilket är:

  • 15 mars för en sommartermin*
  • 15 april för en hösttermin*
  • 15 oktober för en vårtermin*

* om 15mars/15 april/15 okt. infaller på en lördag eller en helgdag flyttas sista ansökningsdag till närmast därpå följande vardag.


Observera att ansökningar inkomna efter sista anmälningsdagdag inte beaktas.

Hur går en bedömning av reell kompetens till?

Prövningen av reell kompetens är en individuell prövning som sker lokalt vid Mittuniversitetet. Din ansökan, personliga motivering och intyg, meriter, och betyg gås igenom och analyseras noggrant av handläggare på Antagningsenheten och av ämneskunniga vid den avdelning som ger den sökta utbildningen. Den grundläggande behörigheten bedöms på Antagningsenheten och den särskilda behörigheten tillsammans med dina ämneskunskaper bedöms på respektive avdelning.

Hur får jag besked om jag beviljats reell kompetens eller inte?

Besked om du beviljats reell kompetens eller inte får du via Antagning.se. Gäller ansökan särskild behörighet får du dessutom ett separat beslut som skickas via post. Beslutet om reell kompetens gäller till dess att ny utbildningsplan för den sökta utbildningen fastställs.

Har du frågor gällande reell kompetens?

Vid frågor om reell kompetens skall du i första hand ta kontakt med vår studievägledning. Det går också bra att kontakta oss på Antagningsfunktionen.

En komplett ansökan om reell kompetens bedömning ska innehålla följande:

  • Blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs"

  • Blanketten "Bilaga till ansökan om bedömning av reell kompetens"
     OBS!
    Tänk på att din personliga motivering ligger till grund för vår bedömning
  • Intyg, meriter, betyg som styrker din personliga motivering