Om du vill skjuta upp din studiestart kan du ansöka om anstånd. Ansökan om anstånd, tillsammans med intyg som styrker skälen, ska vara inkommen innan utbildningen startar.

Skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts‐ eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Här hittar du ansökningsblanketten för anstånd.

Beslut om anstånd med påbörjande av studier fattas av chefen vid Avdelningen för studieadministration.  Har du frågor kring din ansökan är du välkommen att kontakta Antagningsenheten vid Mittuniversitetet på telefonnummer: 010‐ 142 80 00.

Mittuniversitetet prövar ansökan om anstånd i varje enskilt fall. För att kunna beviljas anstånd måste du vara antagen till det utbildningstillfälle anståndsansökan avser. 

Beslut om anstånd skickas via post till sökande. Om anstånd beviljas är du skyldig att på nytt söka utbildningen samt bifoga kopia på beslutet tillsammans med din anmälan. Mer information finns i beslutet.

Ansökan om anstånd med påbörjande av studier skickas till följande adress:

Mittuniversitetet
Antagningsenheten
85170 Sundsvall

Beslutet att avslå en sökandes begäran om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Eventuell överklagan måste ha inkommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter den dag du fick beslutet. Adressen är: Registrator vid Mittuniversitetet, 851 70 SUNDSVALL.

Har du frågor om antagning?

Kontakta antagningen