Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp
Archival and Information Science BA (B), Archival Systems and Archives, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK051G
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2021-03-10
 • Senast ändrad: 2023-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper för att självständigt kunna analysera, utveckla och förvalta tillförlitliga och beständiga arkivsystem för olika verksamheters och organisationers behov. Kursen ger en grund för bevarandestrategier. Kursen syftar också på att ge en inblick i bevarande av annan offentlig information, som exempelvis öppna data.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för olika bevarandestrategier
- Redogöra skriftligen för de arkivmässiga krav som ställs på databärare, format, system, utrustning och lokaler
- Upprätta en kris- och katastrofplan för arkiv
- Grundläggande systemvetenskap
- Förvalta arkivsystem

Innehåll

Kursen omfattar
- Bevarandestrategier
- OAIS
- Olika databärares tekniska egenskaper
- Olika format och system
- Internationella och svenska standarder för databärare och format
- Krav på förvaringsmedel, lokaler och säkerhet
- Kris- och katastrofplaner

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, metod- och gruppövningar och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I104: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

L300: Laboration med skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

I de fall kursen ges som distanskurs; Dator med Internetaccess, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK031G.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Consultative Committee for Space Data Systems
 • Titel: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)
 • Upplaga: 2012
 • Webbadress: https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Det är framförallt kap 1-5 som ni ska läsa och utnyttja de delar som är användbara.
 • Författare/red: Katrin Askergren et al
 • Titel: E-arkivera rätt : sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Näringslivets arkivråd (beställs av dem: www.nla.nu med studentpris).
 • Kommentar: Läs hela boken!
 • Författare: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Riksarkivet
 • Artikeltitel: Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen.
 • Kommentar: ISBN: 978-91-7383-401-8. Elektronisk resurs.
 • Författare: Riksarkivet
 • Artikeltitel: Checklista för inspektion av arkivvården
 • Kommentar: Främst kap. 7. Elektronisk resurs.
 • Författare: Riksarkivet
 • Artikeltitel: RA-FS 2009:1
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare: Riksarkivet
 • Artikeltitel: RA-FS 2009:2
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare: Riksarkivet
 • Artikeltitel: RA-FS 2013:4
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Sahlén, T.
 • Titel: Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Näringslivets arkivråd, Stockholm (kan beställas till studentpris).
 • Kommentar: Läs kapitel 16,17 och 18.
 • Författare: Svärd, P., och Borglund, E.
 • Artikeltitel: The implementation of an e-archive to facilitate open data publication and the use of common specifications: A case of three Swedish agencies
 • Tidskrift: 2022/Vol. 39.
 • År/Volym/nr/sidor: Government Information Quarterly
 • Kommentar: Elektronisk resurs. Läs hela artikeln.
 • Författare: Van Garderen, Peter, and Courtney C. Mumma
 • Artikeltitel: Realizing the Archivematica vision: delivering a comprehensive and free OAIS implementation.
 • Tidskrift: 2013.
 • År/Volym/nr/sidor: Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPres 2013), José Borbinha, Michael Nelson, and Steve Knight (Eds.), Lisbon, Portugal. 2013.
 • Kommentar: Elektronisk resurs.
 • Författare/red: Wiktorin, L.
 • Titel: Utveckling av IT-system -krav, metod och arkitektur
 • Upplaga: Senaste, ISBN: 9789144120973
 • Förlag: Studentlitteratur AB.

Kan tillkomma artiklar, handledarkompendier om ca 150 sidor.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23